33 025 Bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleiding (Wet op het accountantsberoep)

L BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2012

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de Commissie eindtermen accountantsopleidingen (Wet op het accountantsberoep) (33 025) op 27 november jl. heb ik met uw Kamer onder meer gesproken over de invoeringstermijn van de in dit wetsvoorstel opgenomen verplichte kantoorroulatie. Voorafgaand aan de op 4 december jl. voorziene stemmingen in verband met dit wetsvoorstel heeft uw Kamer aangegeven een brief te willen ontvangen met de door mij tijdens deze behandeling gedane toezeggingen over de betreffende invoeringstermijn.

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het voorstel van wet op het accountantsberoep een amendement aangenomen waarmee organisaties van openbaar belang worden verplicht om na acht aaneengesloten jaren te wisselen van accountantsorganisatie met een afkoelingsperiode van twee jaar. In de toelichting bij het amendement is het volgende opgenomen over de invoering hiervan: «De inwerkingtreding van deze bepaling zal naar verwachting plaatshebben op 1 januari 2014. Hierdoor wordt een periode van overgang gecreëerd.»

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in uw Kamer op 27 november jl. heb ik aangegeven de richting van dit amendement te begrijpen en ook te steunen.

Wel resteert het aspect van uitvoerbaarheid. Dat heeft te maken met het tempo en de kosten voor de sector en de klant. Dit is ook door vrijwel alle leden van uw Kamer aangesneden en erkend. Ook is de vraag hoe het amendement zich verhoudt tot de op dit terrein voorgestelde Europese regelgeving. In dat verband heb ik aangegeven het gewenst te vinden – een wens die ik ook bij een meerderheid van uw Kamer proefde – om een overgangstermijn te hanteren die wat ruimhartiger is dan in de toelichting van het aanvankelijke amendement werd genoemd.

In het debat met uw Kamer heb ik de intentie uitgesproken om de verplichte kantoorroulatie echt op 1 januari 2016 van kracht te laten worden. Daarbij heb ik aangegeven een halfjaar van tevoren in een brief aan uw Kamer te rapporteren over de stand van zaken in Brussel en de voortgang op weg naar 1 januari 2016 in Nederland. Alleen wanneer er strijdigheid zou ontstaan tussen de Nederlandse en de Europese regelgeving zullen we uiteraard de nu voorliggende wet moeten aanpassen. Het is voor de sector nu zaak om toe te werken naar de invoering van de verplichte kantoorroulatie. Mijn advies aan de sector is dan ook om deze kans te grijpen en deze overgangsperiode te benutten.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven