33 006 Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID GROOT

Ontvangen 14 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel VII wordt in het in onderdeel B opgenomen artikel 5b, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen na onderdeel j, onder verlettering van de onderdelen k en l tot l en m, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • k. volkshuisvesting door een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet;.

Toelichting

Met dit amendement wordt bereikt dat woningcorporaties die als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet een bijdrage leveren aan de volkshuisvesting, als ANBI kunnen worden aangemerkt. De budgettaire derving van dit amendement bedraagt € 10 mln.

Groot

Naar boven