Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 7

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2011

Graag bied ik u hierbij de reactie aan naar aanleiding van de tijdens het AO Wereldbank op 13 september 2011 (Kamerstuk 26 234, nr. 119) gedane toezeggingen over de evaluatie schuldverlichting Nigeria (32 500 V-nr. 195).

Deze reactie wordt aangeboden mede namens de Minister van Financiën.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

H. P. M. Knapen

1. De toezegging, u op de hoogte te brengen van de Nederlandse bedrijven die betrokken waren bij de transacties die hebben geleid tot de schuld (en de latere schuldkwijtschelding) van Nigeria aan Nederland.

Graag verwijs ik naar bijgaande brieven van de minister van Financiën, d.d. 4 maart 2004 en dd. 22 november 2005 (29 200 V-nr. 65 en 30 300 V-nr. 67). In deze brieven wordt een overzicht gegeven van de schulden van Nigeria aan Nederland zoals die uit hoofde van de exportkredietverzekering zijn ontstaan.

De namen van de bedrijven, die zich destijds verzekerd hebben via de exportkredietverzekeringsfaciliteit, zijn vertrouwelijk. Het is pas sinds 2002 de gewoonte dat bijzonderheden van verzekerde transacties openbaar worden gemaakt. Er is daarom gekozen voor een overzicht per sector.

2. De toezegging, u te informeren over de mogelijkheid de bijdrage van deze bedrijven aan de overheidsfinanciën van Nigeria door middel van belastingafdracht in kaart te brengen.

De Nederlandse belastingdienst doet, conform de wettelijke geheimhoudingsplicht, geen mededelingen over de belastingafdracht van individuele bedrijven. Daarnaast heeft Nederland geen zicht op de belastingadministratie van de Nigeriaanse overheid. Ik kan daarom niet aangeven in hoeverre de bedrijven, die zich hebben verzekerd via de exportkredietverzekeringsfaciliteit, hebben voldaan aan eventuele belastingverplichtingen in Nigeria.