32 851 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2018

Het doet mij genoegen u hierbij de rapportage «Eenheid in verscheidenheid, evaluatie informatiestructuur voor grensgangers tussen Nederland, Duitsland en België» aan te bieden1. Met deze rapportage is conform planning een van de acties uitgevoerd van de agenda «Grenzen slechten, regio’s verbinden, mensen bewegen». Deze agenda is opgesteld door het interbestuurlijke actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeidsmarkt onder voorzitterschap van Matthijs E. Huizing (bijlage bij Kamerstuk 32 851, nr. 33).

De evaluatie heeft betrekking op de eerste fase van de informatiestructuur, die loopt van 2014 tot en met 2018. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • Er is de afgelopen jaren veel tot stand gebracht qua digitale en persoonlijke grensinformatiestructuur tussen Nederland, Duitsland en België. De in 2014 voorgestelde structuur is grotendeels gerealiseerd of wordt nog gerealiseerd.

  • De grensinformatiestructuur lijkt nut en noodzaak in de praktijk te bewijzen, lijkt voldoende «doelgericht» en voorziet in een behoefte. Doeltreffendheid in termen van klanttevredenheid en nazorg is daarbij vooralsnog minder inzichtelijk.

  • De kosten van de structuur worden geschat op € 4 miljoen jaarlijks, inclusief € 0,7 miljoen voor de website grensinfo.nl, onderdeel van het structurele budget van de SVB. Een structurele vorm van financiering wordt geprefereerd, waarbij overheden aan beide kanten van de grens en op alle niveaus (structureel) bijdragen aan het financiële fundament van de grensoverschrijdende grensinformatiestructuur.

Ik onderschrijf de gebleken meerwaarde van de huidige grensinformatiestructuur en ga daarom graag het gesprek aan met stakeholders over structurele financiering. Ik zie hierbij ook een verantwoordelijkheid voor decentrale partijen. Mijn ministerie zal conform actiepunt 6 uit de bovengenoemde actieagenda de regie nemen op dit punt. Dit sluit ook aan bij het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) waarin staat «Het kabinet maakt werk van het wegnemen van belemmeringen die mensen ervaren in de grensregio’s.»

Als eerste stap wordt dit kwartaal een conferentie georganiseerd waar stakeholders uit binnen- en buitenland zich zullen buigen over aanbevelingen voor de toekomst en duurzame inbedding inclusief financiering van de structuur (fase twee).

Over de uitkomsten van actiepunt 6 zal ik u voor de zomer van 2018 op de hoogte brengen. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal u dit voorjaar informeren over de voortgang van het totaal van de actieagenda2.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Handelingen II 2017/18, nr 23, item 9.

Naar boven