Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932847 nr. 429

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 429 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2018

Hierbij informeer ik u over de selectie van grootschalige proeftuinen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken, zoals die vandaag bekend wordt gemaakt. Een adviescommissie, die bestaat uit programmapartners, stakeholders en deskundigen, heeft zich afgelopen zomer gebogen over de 75 aanvragen die zijn ingediend. Op basis van het unanieme advies van de commissie heb ik besloten 27 gemeenten te selecteren voor een grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk. Hiervoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is (conform nota van wijziging (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 7) hoger dan eerder aan gemeente is gecommuniceerd (Kamerstuk 32 847, nr. 345). Het overzicht vindt u in de bijlage1.

Alle ingediende aanvragen zijn in de eerste plaats beoordeeld op de kwaliteit van het plan, onder meer met de volgende criteria: spoedige realisatie, bestuurlijke steun in de gemeente, betrokkenheid en draagvlak bij burgers en bedrijven en andere stakeholders, de technische en financiële onderbouwing van het uitvoeringsplan en de gevraagde rijksbijdrage, ook in relatie tot het aantal gebouwen. Vervolgens is een nadere selectie gemaakt gericht op een zo goed en zo breed mogelijk leereffect. In deze fase is gekeken naar voldoende regionale spreiding, met als uitgangspunt minimaal één proeftuin per provincie. Ook is gelet op voldoende variatie in techniek en aanpak. Tevens is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over koop- en huurwoningen en andere (utiliteits-) gebouwen, voldoende diversiteit in gemeentegrootte en een mix van stedelijk en landelijk gebied. Zodoende geeft ik uitvoering aan de motie van het lid Ronnes c.s. (Kamerstuk 34 902, nr. 4).

Voor zover mogelijk is ook gekeken naar de wijze waarop het aardgasvrij maken van de wijk is verbonden met andere opgaven in de wijk. Vanzelfsprekend is bij de selectie tenslotte ook rekening gehouden met de toezeggingen aan de vier gemeenten in Groningen en aan Rotterdam met betrekking tot een wijk in Rotterdam-Zuid. Met de huidige selectie is geborgd dat het met de proeftuinen beoogde leereffect maximaal wordt bereikt.

De eerstvolgende aanvraag is naar verwachting voor 2020 (uitvraag medio 2019), In de evaluatie van de huidige selectie van proeftuinen zal dit worden meegenomen richting de nieuwe uitvraag voor 2020.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl