Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201432813 nr. 94

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 september 2014

Met deze brief informeer ik u over de inzet van het kabinet tijdens de klimaattop, die plaatsvindt in New York op 23 september 2014, aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Klimaattop

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon nodigt staatshoofden en regeringsleiders uit voor een klimaattop (Climate Summit 2014, Catalyzing Action), samen met bedrijfsleven, financiële instellingen, NGO’s en lokale overheden. Alhoewel de klimaattop geen onderdeel uitmaakt van het officiële onderhandelingsproces richting een nieuw mondiaal klimaatakkoord in Parijs in 2015, is de top – naast de VN-klimaatconferentie (COP) in Lima – het belangrijkste klimaatevenement van het jaar.

Doel is om de internationale gemeenschap te bewegen tot meer klimaatambitie voor het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs moet worden gesloten. In de woorden van Ban Ki-moon: «I challenge you to bring to the Summit bold pledges. Innovate, scale-up, cooperate and deliver concrete action that will close the emissions gap and put us on track for an ambitious legal agreement through the UNFCCC process».

Inzet Nederland

De inzet van het kabinet is om tijdens de klimaattop de Nederlandse klimaatambitie te tonen door:

  • de hoofdboodschappen van de Nederlandse visie op het nieuwe akkoord uit te dragen: Nederland wil een ambitieus, flexibel en dynamisch klimaatakkoord waar iedereen aan meedoet;

  • de Nederlandse klimaatambities en acties voor 2020 en daarna aan te kondigen, zowel voor mitigatie als voor adaptatie en

  • aansprekende voorbeelden van de Nederlandse klimaatacties die innovatie en economische groei verbinden goed over het voetlicht te brengen, waar mogelijk met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en steden.

De klimaattop daagt regeringen en andere actoren uit om – zo mogelijk samen – ambitie te verhogen en meer actie te ondernemen. Dat sluit uitstekend aan bij de visie van het kabinet voor het nieuwe klimaatakkoord, zoals vastgelegd in de Nederlandse reactie op de Commissiemededeling «De internationale overeenkomst inzake klimaatverandering van 2015: het internationale klimaatbeleid na 2015 vorm geven» (Kamerstuk 30 495 nr. 16).

Nederland wil een ambitieus klimaatakkoord sluiten in 2015 en ambitie kunnen we bereiken door zo breed mogelijke participatie aan dat akkoord. Participatie stimuleert ambitie en het is een flexibel, dynamisch en robuust mondiaal akkoord dat daadwerkelijk van toepassing is op iedereen, dat landen ertoe kan bewegen aan boord te komen. Maar er is meer nodig dan alleen de participatie van landen. Samenwerking met niet-statelijke actoren zoals bedrijven en regionale en lokale overheden is nodig bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en alternatieve manieren om klimaatverandering te adresseren. Het 2015 Akkoord moet die actoren en die initiatieven een plek geven en de mogelijkheid bieden hun ambitie te tonen, samen te komen en samen te werken om te bereiken wat nodig is.

Het kabinet zal – net als andere EU landen en de Europese Commissie dat voor zich gaan doen – benadrukken dat Nederland de klimaatambities voor 2020 meer dan waar zal maken. In EU verband zet Nederland in op nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2030 van minimaal 40% en nationaal streeft Nederland naar een duurzame energievoorziening in 2050. Nederland steunt inspanningen om te komen tot een wereldwijde koolstofprijs en zal zich blijven inspannen om het Europese emissiehandelsysteem (ETS) uit te breiden en te versterken.

Met concrete voorbeelden kan Nederland laten zien hoe het ambitieuze nationale en internationale klimaatambities en financiering koppelt aan innovatie, slimme business cases en kansen voor export en groei. Het kabinet zal tijdens de klimaattop laten zien hoe we samen met andere Nederlandse actoren onze klimaatambities invullen zowel voor mitigatie als voor adaptatie. Daarbij zullen we, in lijn met de Klimaatagenda (Kamerstuk 32 813 nr. 70), gebruik maken van concrete voorbeelden van samenwerking, zoals het SER Energieakkoord voor duurzame groei en het Deltaprogramma, die een belangrijke pijler zijn voor de uitvoering van de nationale klimaatambities.

Nederland heeft internationaal veel kennis, expertise en innovaties te bieden op gebied van klimaat, zowel bij kennisinstellingen als bij het bedrijfsleven, met name op gebied van klimaatbestendig maken van ontwikkelingssamenwerking, adaptatie, landbouw en logistiek. Met private sector vertegenwoordigers zal het kabinet (politieke) steun en samenwerking aankondigen rond concrete internationale VN-partnerschappen en klimaatinitiatieven op het terrein van koolstofbeprijzing, duurzame inkoop van bosbouwproducten, klimaatslimme landbouw, klimaatbestendige steden, en initiatieven van de Climate and Clean Air Coalition, zoals groen vrachtverkeer (Green Freight) en duurzaam afvalbeheer.

Nederland zal – net als andere landen- tijdens de klimaattop aankondigen zich voor te bereiden op een bijdrage aan het Groene Klimaatfonds.

De klimaattop opent met toespraken van Ban Ki-moon en vooraanstaande gastsprekers, gevolgd door plenaire sessies waarin alle regeringsleiders en staatshoofden hun nationale klimaatacties en -ambities aan kunnen kondigen. Daarna is er een lunch met de top van bedrijven en NGOs, gevolgd door presentatie van partnerschappen en initiatieven op het terrein van financiering, bossen, energie, luchtvervuilende stoffen, transport, landbouw, adaptatie en steden. Gelijktijdig vinden er beleidsdiscussies plaats in thematische sessies. De dag wordt afgesloten door de inkomende voorzitters van de aankomende VN klimaatconferenties (Peru en Frankrijk) en met een samenvatting van de gepresenteerde ambities en acties door Ban Ki-moon. De top zal niet leiden tot een uitkomstendocument of slotverklaring, maar een voorzitterssamenvatting van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Vertegenwoordiging

Tijdens de klimaattop wordt Nederland vertegenwoordigd door de Minister-President en mijzelf. Nederland is goed gepositioneerd voor de top door betrokkenheid bij verschillende van de gepresenteerde partnerschappen en initiatieven, zoals het Resilient Cities initiatief, het Green Freight Action Plan en de lancering van de Alliance for Climate Smart Agriculture, een actiegerichte alliantie die mede op initiatief van Nederland is ontwikkeld. De Staatsecretaris van Economische Zaken zal aan de klimaattop deelnemen voor de lancering van de Alliance for Climate Smart Agriculture. Ook verschillende vertegenwoordigers vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die betrokken zijn bij de genoemde partnerschappen en initiatieven, zoals leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition en het Rode Kruis nemen deel aan de klimaattop. Samen beogen wij Nederland in de verschillende onderdelen van de top goed te representeren.

Toezegging n.a.v. het mondelinge vragenuur van 9 september 2014

Tijdens het mondeling vragenuur op 9 september 2014 is door de Minister van Infrastructuur en Milieu namens mij toegezegd dat de Kamer een brief zal ontvangen met beantwoording van de vraag of de presidenten van India en China wel of niet zullen deelnemen aan de SGVN Klimaattop op 23 september (Handelingen II 2013/14, nr. 106, Regeling van Werkzaamheden, vragen van het lid Van Veldhoven).

Er zijn berichten in de media verschenen dat de Chinese president Xi Jinping en de Indiase president Modi niet aan de top zullen deelnemen. Deze landen zelf hebben geen informatie gegeven over de afvaardiging naar de top. Het kabinet, noch de VN kan uitspraak doen over de aanwezigheid van wereldleiders tijdens de top en/of hun vervangers; het is aan de landen zelf om hun komst te bevestigen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld