32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 547 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN AGNES MULDER

Voorgesteld 2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote kansen liggen om de duurzame energievoorziening te versnellen door nu te investeren in windenergie op zee en de bijbehorende energie-infrastructuur;

overwegende dat voor de benodigde elektrificatie van de Nederlandse industrie een grote behoefte is aan goedkope groene stroom;

constaterende dat in het Klimaatakkoord de verbinding tussen de vraag- en aanbodzijde van duurzame energie ontbreekt;

verzoekt de regering, om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de coalitie Wind Meets Industry om de ontwikkeling van wind op zee te versnellen;

verzoekt de regering, hierbij mogelijke knelpunten voor een goede aansluiting te identificeren en weg te nemen, en de Kamer hierover te informeren voor het herfstreces van 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Agnes Mulder

Naar boven