Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032813 nr. 394

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 394 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2019

In het debat over het Klimaatakkoord van 3 juli jl. heb ik uw Kamer toegezegd om u met Prinsjesdag een overzicht te sturen van wetgeving die op korte termijn naar de Kamer komt, en u aan het einde van het jaar een wetgevingskalender voor het Klimaatakkoord te sturen (Handelingen II 2018/19, nr. 101, item 15). Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën voldoe ik met deze brief aan het eerste deel van deze toezegging.

In dit overzicht zijn de wetswijzigingen en wijzigingen in regelgeving opgenomen waarvan nu de verwachting is dat deze binnen deze kabinetsperiode naar uw Kamer gestuurd worden. Zoals de Klimaatwet voorschrijft, zal ik uw Kamer aan het eind van dit jaar het Klimaatplan aanbieden. Conform mijn toezegging aan uw Kamer streef ik ernaar om hierbij ook een wetgevingskalender te voegen met alle wetgeving waarvan dan duidelijk is dat deze moet worden aangepast om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord.

Dit najaar wordt uw Kamer separaat geïnformeerd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afspraak uit het Klimaatakkoord om in het kader van de Wijkgerichte aanpak in beeld te brengen welke bevoegdheden voor gemeenten, en bijbehorende waarborgen voor de consument en gebouweigenaar nodig zijn en welke wetgeving hiervoor zo nodig dient te worden aangepast. Ook zal ik u binnenkort informeren over de voortgang en planning van Warmtewet 2.0. Zoals op 3 juli jl. door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is toegezegd in het debat inzake het Klimaatakkoord ontvangt uw Kamer tenslotte in het najaar voorstellen voor uitwerking van het Warmtefonds.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Wet- en regelgevingsoverzicht

Wet- en regelgeving

Maatregel

Planning aanbieding TK

Beoogde inwerkingtreding

Wet Milieubeheer (Kamerstuk 35 190)

Implementatie ETS-Richtlijn (handel in CO2-emissierechten in de periode 2021–2030).

Aangenomen op 05-09-2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 105, Hamerstukken)

Vierde kwartaal 2019

Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (Kamerstuk 35 216)

Minimum CO2-prijs elektriciteitssector

Aangeboden op 03-06-2019

01-01-2020

Subsidieregeling LNG (ministeriële regeling)

Het doel van de regeling is om het gebruik van (bio)-LNG te stimuleren om zo bij te dragen aan doelen voor klimaat en luchtkwaliteit.

Aangeboden op 30-08-2019

01-01-2020

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020 (Kamerstuk 35 304)

Bijtelling: De huidige korting op de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak wordt gecontinueerd. De korting zal in de komende jaren stapsgewijs afgebouwd worden tot 0% in 2026. De cap (de catalogusprijs waarover de korting op de bijtelling van toepassing is) wordt stapsgewijs verlaagd naar 40.000 euro.

17-09-2019

01-01-2020

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

Verschuiving energiebelasting van elektriciteit naar aardgas: De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de 6 jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks verder verhoogd met 1 cent per m3. Het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt evenredig mee verhoogd. De energiebelasting in de eerste schijf op elektriciteit wordt juist verlaagd.

17-09-2019

01-01-2020

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

Opslag Duurzame Energie (ODE): De tarieven voor de ODE worden in 2020 zo aangepast dat 33% van de lasten neerslaan bij huishoudens en 67% bij bedrijven (nu 50/50). Daarnaast wordt de aanhef van de wet ODE gewijzigd in opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

17-09-2019

01-01-2020

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

Verlaging belastingdeel energierekening huishoudens: Het belastingdeel van de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik wordt in 2020 met 100 euro verlaagd, zal in 2021 niet stijgen en de stijging in de jaren na 2021 zal beperkt blijven. De belastingvermindering in de energiebelasting zal hiertoe worden verhoogd. Deze maatregel komt bovenop de voorgenomen schuif in de Energiebelasting en aanpassing van de lastenverdeling in de ODE.

17-09-2019

01-01-2020

MIA/Vamil

Verbreding van de regeling met het oog op vergroten van investeringen in circulaire economie.

17-09-2019

01-01-2020

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

BPM: Het nihiltarief in de BPM voor emissieloze auto’s wordt verlengd t/m 2024. Vanaf 2025 geldt voor elektrische personenauto’s de vaste voet in de BPM (360 euro).

17-09-2019

01-01-2021

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

MRB emissievrije voertuigen en Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen: Het nihiltarief in de MRB voor emissieloze personenauto’s (EV) wordt verlengd t/m 2024. Vanaf 2025 wordt het nihiltarief afgebouwd (in 2025 25% van het reguliere MRB-tarief, vanaf 2026 100% van het reguliere tarief).

De korting van 50% op het standaard MRB-tarief voor PHEV wordt verlengd t/m 2024 en wordt daarna afgebouwd (25% korting in 2025 en vanaf 2026 0%).

De huidige correctiefactor voor de messa van PHEV voor bestelauto’s wordt verlengd t/m 2025.

17-09-2019

01-01-2021

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

Aanpassing van het MRB-tarief voor bestelauto’s: Bestelauto’s van ondernemers hebben voor de MRB een verlaagd tarief. In de periode 2021 t/m 2024 zullen deze tarieven jaarlijks gemiddeld 24 euro stijgen (op jaarbasis). In 2025 wordt het tarief verlaagd met gemiddeld 24 euro (op jaarbasis).

17-09-2019

01-01-2021

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

Verhoging accijns op diesel: De accijns op diesel wordt zowel in 2021 als in 2023 met 1 cent per liter verhoogd.

17-09-2019

01-01-2021 en

01-01-2023

Wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord binnen pakket Belastingplan 2020

Verhogen van het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen: Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd van 6% naar 7%.

17-09-2019

01-01-2021

Subsidieregeling decentrale GWW-maatregelen

Subsidieregeling met oog op ontwikkelen van circulaire oplossingen in de grond-, weg- en waterbouw

Kamer wordt bij MIRT-brief 2019 geïnformeerd

01-12-2019

Energiewet

De Elektriciteitswet 1998 en Gaswet worden herzien en samengevoegd in een nieuwe Energiewet. Het doel is te komen tot wetgeving die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Daaronder vallen onder andere een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord aansluiting voor hernieuwbaar op land en netuitbreiding en data uitwisseling.

Consultatie is eind 2019 voorzien

2021

Aanpassing Besluit SDE

De inzet van de middelen voor de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed van duurzame energieproductie naar broeikasgasemissiereductie.

2020

2020

Subsidieregeling elektrisch vervoer Aanbouwregeling, eerste tranche Particulieren: Aanschaf en lease personenauto’s.

Ondernemingen: Aanschaf en (mogelijk) lease bedrijfsauto’s.

Subsidieregeling ten behoeve van de stimulering van elektrisch vervoer. De eerste gedachte is dat onder één regeling de stimulering van de particuliere- en tweedehandsmarkt voor personenauto’s en de stimulering van bestelauto’s wordt uitgewerkt.

Internetconsultatie ministeriële regeling:

januari 2020

Medio 2020 (mogelijk met terugwerkende kracht voor 2020)

Mijnbouwwet

Aanpassing Mijnbouwwet t.b.v. geothermie

Eerste kwartaal 2020

01-01-2021

Wetsvoorstel wijziging Gemeentewet

Gedifferentieerde parkeertarieven mogelijk maken waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om emissieloze auto’s een korting op parkeertarieven te geven.

Eerste kwartaal 2020

Eerste kwartaal 2021 of zoveel eerder als mogelijk

Pachtwet

Voorstellen herziening van het pachtbeleid

Consultatie eerste kwartaal 2020

Nog niet bekend

Omgevingswet

Wijziging i.v.m. grondslag transitievisie warmte gemeente en gemeentelijke bevoegdheden m.b.t. aardgasvrij maken.

Eerste helft 2020

01-01-2021 met mogelijke uitloop naar 01-07-2021

Besluit uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

Met de aanpassing wordt nadere invulling gegeven aan bepalingen uit Europese Richtlijn inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen door te voorzien in verplichtingen voor informatieverstrekking over laad- en tankpunten aan gebruikers, onder meer via een nationaal toegangspunt voor laad- en tankpuntendata dat eveneens in het Besluit wordt vastgesteld.

Tweede kwartaal 2020

Vierde kwartaal 2020

Uitvoeringsregels ex Omgevingswet (onder meer Besluit kwaliteit leefomgeving)

Wijziging uitvoeringsregels in verband met:

– Inhoudelijke vereisten Transitievisie Warmte

– Gemeentelijke maatwerkmogelijkheden

Na aanvaarding wetswijziging Omgevingswet door Tweede Kamer

01-01-2021 met mogelijke uitloop naar 01-07-2021

Wet Milieubeheer

Implementatie Europese «Renewable Energy Directive II» (RED II): door in de Wet milieubeheer een verplichting vast te leggen voor hernieuwbare energie in de transportsector (betreft EU-verplichting).

Tweede kwartaal 2020

30-06-2021

Wet Milieubeheer/Omgevingswet

Actualisatie wet met een integrale klimaatbenadering: o.a. verbreding van de verplichting tot nemen energiebesparingsmaatregelen die zichzelf in vijf jaar of minder terugverdienen naar CO2-reductie.

01-07-2020

Nader te bepalen

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Invoering vrachtwagenheffing (VWH): inclusief terugsluis van de netto-opbrengsten naar de sector voor verduurzaming en innovatie van de vervoerssector.

Medio 2020

Invoering zal plaatsvinden in 2023

Nog niet bekend

CO2-heffing voor de industrie

Uiterlijk op 15-09-2020

01-01-2021

Regels met betrekking tot normering van energieprestatie gebouwen (o.a. Besluit bouwwerken leefomgeving)

– Harmonisatie energiebesparingsregels utiliteitsgebouwen.

– Normering energieprestatie bestaande gebouwen.

Derde kwartaal 2020

01-07-2021

Nog niet bekend

Landbouw en landgebruik: Inzetten van waarborgen op individueel bedrijfsniveau die ingezet worden in het geval van achterblijvende resultaten op sector- en bedrijfsniveau (free-riders) Hierbij wordt het onderzoeken van een aanvulling op het CO2-sectorsysteem met individualisering van CO2-emissieruimten in de Glastuinbouw meegenomen.

Niet eerder dan 2021

Niet eerder dan 2022

Nog niet bekend

Aanpassing salderingsregeling en postcoderoos

Nader te bepalen

2021 in staatsblad, in werking per 01-01-2023

Burgerlijk Wetboek en Wet IB 2001

Creëren grondslag voor gebouwgebonden financiering (ggf) in het Burgerlijk Wetboek en uitsluiten van ggf van de fiscale eigenwoningregeling in de Wet IB 2001.

Nog niet bekend

01-01-2022

Burgerlijk Wetboek, Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Regels t.a.v. de positie van huurders en verhuurders bij verduurzaming

Nog niet bekend

Nader te bepalen

Besluit huurprijzen woonruimte

Aanpassing woningwaarderingsstelsel

I.c.m. wetswijziging Burgerlijk Wetboek en doorwerking naar Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Nader te bepalen

Herziening mestwetgeving

(i) Verkennen hoe mestwetgeving bij kan dragen aan het sluiten van kringlopen, waarbij specifiek gekeken zal worden naar «buurtcontracten» en actualisering van de bemestingsnormen

(ii) inzet voor erkenning door EU op mest-verwerkingsproducten als kunstmestvervangers.

2021

2022

Mededingingswet

Mogelijke aanpassing t.b.v. bevordering samenwerking land- en tuinbouwbedrijven.

2020

2021

Normstellende regeling werkgerelateerde mobiliteit onder de Omgevingswet

Invulling van de normerende regeling voor werkgerelateerde mobiliteit.

Eerste kwartaal 2021

Eerste kwartaal 2022

Onderwijshuisvesting

Wijziging wetgeving m.b.t. huisvesting in het funderend onderwijs (WPO, WVO, WEC) om knelpunten in de onderwijshuisvesting weg te nemen.

Vierde kwartaal 2021

Derde kwartaal 2022

Warmtewet 2.0

Aanpassing Warmtewet

Nader te bepalen, zie ook motie van het lid Agnes Mulder (Kamerstuk 30 196, nr. 663)

Nader te bepalen