32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 308 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2019

Op 21 december jl. heb ik uw Kamer, namens het kabinet, het ontwerpKlimaatakkoord aangeboden (Kamerstuk 32 813, nr. 263). Het kabinet heeft in deze brief aangekondigd om, vanwege het belang van een gelijk speelveld voor de industrie en de discussie over de effecten van verschillende modaliteiten van een borgingssysteem, onafhankelijke experts een speelveldtoets voor de industrie te laten uitvoeren.

Op 5 februari jl. heb ik uw Kamer per brief geïnformeerd over de instelling van een externe commissie Speelveldtoets, met als voorzitter de heer drs. A.F. van der Touw en als leden mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma en de heer prof. dr. C. van Ewijk (Kamerstuk 32 813, nr. 281). Deze expertcommissie heeft het onderzoek begeleid, het bureau PWC heeft de toets uitgevoerd.

Het Speelveldtoets-onderzoek heb ik op 13 maart jl. in ontvangst genomen en bied ik uw Kamer hierbij aan, evenals de begeleidingsbrief van de externe commissie1.

De uitkomsten van het onderzoek zal het kabinet betrekken bij de kabinetsappreciatie op het ontwerpKlimaatakkoord. Het kabinet streeft ernaar uw Kamer eind april hierover te informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven