32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2019

Nederland onderschrijft de doelstellingen van het Parijsakkoord. We willen onze bijdrage leveren aan die doelstellingen door het terugdringen van CO2-emissie in Nederland en door in te zetten op de ontwikkeling van en investeringen in nieuwe technologieën met veel minder of zelfs geen CO2-emissie. Zo maken we de energietransitie ook tot een economische kans voor Nederland.

Om die (vervolg)investeringen mogelijk te maken, heb ik in de Kamerbrief bij het ontwerpKlimaatakkoord van 21 december jl. (Kamerstuk 32 813, nr. 263) aangegeven:

«Gezien het belang van een gelijk speelveld voor de industrie, en de discussie over de effecten van verschillende modaliteiten van een borgingssysteem, zal het kabinet door onafhankelijke experts een speelveldtoets voor de industrie laten uitvoeren. Dit vraagt een robuuste analyse van het effect van de verschillende soorten en hoogtes van prikkels, heffingen en beprijzing, op basis van CO2 en anderszins, op de reductie van broeikasgassen, de resulterende productiekosten en de consequenties van speelveld, concurrentiepositie en de weglek, voor de onderscheidende industriële sectoren richting 2030. Hierdoor ontstaat inzicht in de maximaal toelaatbare lastendruk in industriële sectoren voor verschillende typologieën van borgings- en heffingssystemen gebaseerd op CO2-uitstoot, dan wel op gebruikte energie-eenheden of anderszins.»

Dit door het kabinet geïnitieerde onderzoek zal hiermee niet alleen inzicht geven in de CO2-reductie en speelveldeffecten van de in het ontwerpKlimaatakkoord gepresenteerde CO2-heffing voor de industrie, maar ook in deze effecten van een eventuele bredere CO2-heffing voor de industrie bovenop de ETS-heffing. Hiermee beoogt het kabinet inzicht te krijgen in de effecten van denkbare varianten ten behoeve van de definitieve besluitvorming.

Hierbij kan ik u mededelen dat ik een externe expertcommissie Speelveldtoets in zal stellen, met als voorzitter de heer drs. A.F. van der Touw en als leden mevrouw prof. dr. B.E. Baarsma en prof. dr. C. van Ewijk. Deze expertcommissie zal het onderzoek begeleiden van een gerenommeerd internationaal bureau dat opdracht heeft tot het opstellen van een grotendeels cijfermatig rapport.

De externe expertcommissie heeft tot taak om toe te zien op de kwaliteit van het rapport, inclusief de verwerking van de bedrijfsvertrouwelijke informatie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven