Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232812 nr. 13

32 812 Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 14 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel T een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ta

Voor artikel 46 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45. Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief

  • 1. Er is tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip een tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief waarbij elke school is aangesloten.

  • 2. De commissie neemt kennis van geschillen tussen ouders en bevoegd gezag van een school die ontstaan bij de toepassing van artikel 41a, eerste en vierde lid.

  • 3. De commissie brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag.

  • 4. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven met betrekking tot de commissie, waaronder in elk geval het aantal leden, de wijze van benoeming en ontslag en de deskundigheid van de leden van de commissie.

II

Na artikel VIIID wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIIE. SAMENLOOP MET HET VOORSTEL VAN WET TOT WIJZIGING VAN ENKELE ONDERWIJSWETTEN IN VERBAND MET EEN HERZIENING VAN DE ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN DE ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS, SPECIAAL EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN BEROEPSONDERWIJS

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 november 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Kamerstukken 33 106), tot wet is of wordt verheven, en artikel II, onderdeel Va, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel Ta van deze wet, vervalt artikel I, onderdeel Ta van deze wet.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 29 november 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Kamerstukken 33 106), tot wet is of wordt verheven, en artikel II, onderdeel Va, van die wet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op de zelfde datum in werking treedt als artikel I, onderdeel Ta van deze wet, wordt in artikel II van die wet na onderdeel Va een onderdeel ingevoegd, luidende:

Vb

Artikel 45 vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een tijdelijke geschillencommissie wordt ingesteld die kan oordelen over problemen die ontstaat ten aanzien van het ontwikkelingsperspectief. Het amendement regelt hetzelfde als het amendement dat mede door ondergetekende is ingediend over een geschillencommissie op het wetsvoorstel over passend onderwijs (33 106, nr. 91).

Van der Ham