32 780 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

31 mei 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet(ten) van 28 januari 2011, Stb. 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ...., Stb. .....;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Bedragen x € 1 000

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting1

Vastgestelde mutaties (+ of –) incidentele suppletoire begroting2

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15 972 710

16 178 363

98 913

1 488 782

1 849 473

4 580

498 278

507 095

22 227

                     
 

Beleidsartikelen

15 724 952

15 928 964

84 933

1 490 987

1 851 678

4 580

376 401

383 570

20 432

41

Volksgezondheid

679 207

686 802

10 837

26

25

0

– 34 307

– 6 665

273

42

Gezondheidszorg

8 347 187

8 402 493

73 226

4 372

4 372

0

244 233

253 312

20 159

43

Langdurige zorg

6 124 234

6 156 922

0

0

0

0

170 023

146 644

0

44

Maatschappelijke ondersteuning

106 018

186 061

0

0

0

0

8 145

8 145

0

45

Jeugdzorg

0

0

0

1 486 589

1 847 281

4 580

2 524

– 1 096

0

46

Sport

110 594

138 545

870

0

0

0

– 25 386

– 21 494

0

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

357 712

358 141

0

0

0

0

11 169

4 724

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

247 758

249 399

13 980

– 2 205

– 2 205

0

121 877

123 525

1 795

98

Algemeen

301 660

307 757

8 980

– 4 995

– 4 995

0

48 954

49 502

1 795

99

Nominaal en onvoorzien

– 53 902

– 58 358

5 000

2 790

2 790

0

72 923

74 023

0

X Noot
1

Begroting 2011: TK 32 500 XVI nr. 1 t/m 2.

X Noot
2

Incidentele suppletoire begroting 2011: TK 32 609 XVI nr. 1 t/m 2.

Naar boven