Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XVI nr. 1

32 500 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

21 september 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten:

  • Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;

  • Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg;

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  • Nederlands Vaccin Instituut;

  • Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata;

  • Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst;

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2011 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011
Departementale begrotingsstaat (XVI) behorende bij de Wet van ....., Stb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(bedragen x € 1 000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16 096 719

16 302 372

151 068

     
 

Beleidsartikelen

15 838 961

16 042 973

137 088

41

Volksgezondheid

678 757

686 352

13 846

42

Gezondheidszorg

8 416 346

8 471 652

122 372

43

Langdurige zorg

6 169 534

6 202 222

0

44

Maatschappelijke ondersteuning

106 018

186 061

0

46

Sport

110 594

138 545

870

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

357 712

358 141

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

257 758

259 399

13 980

98

Algemeen

301 660

307 757

8 980

99

Nominaal en onvoorzien

– 43 902

– 48 358

5 000

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ....., STb. ...
Begroting 2011
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– 930

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

– 1 125

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

– 4 516

0

Nederlands Vaccin Instituut

– 13 000

7 500

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

– 1 553

750

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

– 707

605

Totaal

21 831

8 855

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

40 814

40 716

98

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

27 275

27 275

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

346 792

346 792

0

Nederlands Vaccin Instituut

155 392

157 392

– 2 000

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Almata

30 615

30 590

25

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

10 188

10 188

0

Totaal

611 076

612 953

1 877

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (bedragen x € 1 miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2011 (bedragen 				  x € 1 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (bedragen x € 1 miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2011 (bedragen x 				  € 1 miljoen)