32 609 XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

24 januari 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van ?.., Stb?;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting samenhangende met de departementale herindeling)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van ......, Stb. ....

Begroting 2011

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Bedragen x € 1 000

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) incidentele suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15 972 710

16 178 363

98 913

1 488 780

1 849 473

4 580

        
 

Beleidsartikelen

15 724 952

15 928 964

84 933

1 490 985

1 851 678

4 580

41

Volksgezondheid

679 207

686 802

10 837

24

25

0

42

Gezondheidszorg

8 347 187

8 402 493

73 226

4 372

4 372

0

43

Langdurige zorg

6 124 234

6 156 922

0

0

0

0

44

Maatschappelijke ondersteuning

106 018

186 061

0

0

0

0

45

Jeugdzorg

0

0

0

1 486 589

1 847 281

4 580

46

Sport

110 594

138 545

870

0

0

0

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

357 712

358 141

0

0

0

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

247 758

249 399

13 980

– 2 205

– 2 205

0

98

Algemeen

301 660

307 757

8 980

– 4 995

– 4 995

0

99

Nominaal en onvoorzien

– 53 902

– 58 358

5 000

2 790

2 790

0

Naar boven