Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632761 nr. 95

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2016

In de brief van 4 maart 2016 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om aan te geven hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie van het lid Koşer Kaya c.s. inzake de beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) aan genootschappen op geestelijke grondslag, al dan niet via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)(Kamerstuk 25 764, nr. 95).

Gelet op de historische gegroeide achtergrond van de huidige verstrekking van persoonsgegevens dient beëindiging op een zorgvuldige wijze plaats te vinden omdat de inrichting van de ledenadministratie van de SILA mede geënt is op de verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP.

Ik ben voornemens deze motie als volgt uit te voeren. Het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) zal zodanig worden aangepast, dat de SILA niet langer in aanmerking komt voor een gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. De onderhavige wijziging van het Besluit BRP zal vanwege de vereiste wetgevingsprocedure begin 2017 worden vastgesteld, de beëindiging van de verstrekking wordt met dit besluit vastgesteld, maar het besluit zal vooralsnog niet inwerking treden.

Bij deze wijziging wordt in overweging genomen dat de SILA de gelegenheid krijgt om de ledenadministratie op een andere wijze in te richten. De inwerkingtreding zal op een nader te bepalen datum middels een koninklijk besluit worden vastgesteld, doch maximaal over twee jaar vanaf het moment van de aanname van de motie zoals de motie vraagt. Feitelijk betekent dit dat de SILA na publicatie van de algemene maatregel van bestuur nog ongeveer één jaar overgangstermijn rest. Op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit BRP zal de daadwerkelijke verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP aan de SILA worden beëindigd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk