32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2015

Met deze brief bied ik u het rapport «Veilig omgaan met elkaars gegevens « van de Inspectie SZW aan1.

In dit rapport gaat de Inspectie SZW in op de uitkomsten van een vervolgonderzoek naar de beveiliging van Suwinet bij gemeenten. Naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 20 maart 2014 (Kamerstuk 32 761, nr. 61) is het onderzoek vervroegd uitgevoerd. In de oorspronkelijke planning stond het onderzoek voor 2015 gepland.

Voor het landelijke representatieve beeld heeft de Inspectie SZW 78 gemeenten (uit het totaal van 403 gemeenten) onderzocht. Ten opzichte van 2013 zijn de resultaten verbeterd. Daar waar in 2013 slechts 3 van de 80 onderzochte gemeenten aan de 7 normen voldeden waaraan de Inspectie SZW heeft getoetst, voldoen nu 13 van de 78 gemeenten aan de 7 normen. De gemiddelde score steeg van 2,4 naar 3,9 van de 7 normen. Daarnaast heeft de Inspectie SZW 43 gemeenten onderzocht die ook bij het vorige onderzoek in 2013 in de steekproef zaten. Daar waar in 2013 er 2 gemeenten aan alle 7 normen voldeden, voldoen nu 6 gemeenten aan de 7 normen. De gemiddelde score van deze groep steeg van 2,4 naar 4,7 normen. Deze verbetering is groter dan de resultaten vanuit het landelijke beeld.

Ondanks deze verbetering constateer ik dat de beveiliging van SUWInet bij gemeenten nog onvoldoende op orde is. Gemeenten moeten de verbetering die is ingezet voortzetten. Gezien het grote belang van gegevensuitwisseling voor burgers én voor gemeenten heeft de VNG aangegeven de verbeteracties richting gemeenten te gaan intensiveren. Daartoe zal de VNG met UWV en SVB een ketenbrede awareness campagne starten. In deze campagne wordt ingegaan op het veilig gebruik van gegevens via SUWInet.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heb ik onmiddellijk het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geïnformeerd. Het CBP heeft aangegeven direct een onderzoek te starten bij de gemeenten die aan geen enkele norm voldoen2. Het CBP kan handhavend optreden en een last onder dwangsom opleggen.

Ik zal de Inspectie SZW verzoeken in 2016 een onderzoek uit te voeren om na te gaan of gemeenten hun verplichting om verantwoording af te leggen over het gebruik van SUWInet nakomen. Colleges van B&W leggen verantwoording af over de beveiliging van SUWInet aan de gemeenteraad en maken het beveiligen van SUWInet inzichtelijk. Deze verantwoording dient bevestigd te worden door een oordeel van een EDP-auditor. Een verantwoording over de informatiebeveiliging biedt de colleges van B&W en gemeenteraden handvatten om hun verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens in te vullen. Ik zal de Inspectie SZW ook vragen om in 2016 een herhalingsonderzoek naar de beveiliging van het gebruik van SUWInet uit te voeren.

Momenteel ontwikkel ik een escalatieprotocol dat voorziet in een aantal stappen. De laatste stap kan ertoe leiden dat een gemeente door het geven van een aanwijzing wordt afgesloten van het gebruik van SUWInet. Het opstellen van het escalatieprotocol bevindt zich momenteel in een afrondende fase. Ik streef ernaar om u in de zomer te informeren over de opzet van dit protocol.

Uit de verantwoording over 2015 moet blijken dat het college van B&W heeft gestuurd op geconstateerde tekortkomingen gedurende het jaar 2015. Met het onderzoek naar de invulling van de verantwoording over 2015 naar de beveiliging van SUWInet door gemeenten wil ik vaststellen voor welke gemeenten het escalatieprotocol in werking moet treden.

Ik verwacht dat de gemeenteraad van gemeenten, die niet voldoen aan alle 7 normen uit het onderzoek van de Inspectie SZW, direct zijn controlerende rol gaat vervullen en het college stevig zal aanspreken op zijn verantwoordelijkheid om de beveiliging van SUWInet op orde te brengen. Deze gemeenten stuur ik een brief waarin ik hen erop zal wijzen dat, indien er geen maatregelen volgen, zij het risico lopen om afgesloten te worden van het gebruik van SUWInet. Uit de verantwoording moet blijken welke maatregelen deze gemeenten hebben genomen.

Samen met de Minister van BZK en de VNG werk ik aan het inrichten van een verantwoording informatiebeveiliging voor gemeenten waar de verantwoording over het Suwinet onderdeel van is. Dit maakt het voor gemeenten mogelijk om integraal op informatieveiligheid te sturen en daarover verantwoording af te leggen.

SUWInet is inmiddels 15 jaar oud en in deze periode is er veel veranderd. Er worden veel meer gegevens uitgewisseld en door verdergaande digitalisering blijft de behoefte aan gegevens toenemen. De informatiebehoefte bij gemeenten richt zich ook steeds meer op meerdere domeinen. De groei van het gegevensverkeer, de overdracht van taken en bevoegdheden naar gemeenten en signalen van de Inspectie SZW over tekortkomingen in de informatiebeveiliging bij gemeenten zijn voor mij aanleiding geweest om te onderzoeken hoe de gegevensuitwisseling in het domein van werk en inkomen organisatorisch, juridisch en technisch opnieuw vorm kan worden gegeven. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de overige partners. Voor het einde van het jaar zal ik u informeren over de voortgang van het onderzoek.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Met uitzondering van één gemeente waar de Inspectie SZW een herhalingsonderzoek gaat uitvoeren.

Naar boven