32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 8 HERDRUK 1 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN ELISSEN

Voorgesteld 17 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Eerste Kamer eerder dit jaar de motie-Franken c.s. (31 051, letter D) heeft aangenomen;

overwegende, dat voor de uitvoering van sommige onderdelen hiervan meer tijd nodig is voor nadere studie;

voorts overwegende, dat dit niet geldt voor de verplichting om bij wetsvoorstellen in de memorie van toelichting expliciet aandacht te besteden aan de wijze waarop de noodzaak, effectiviteit en hanteerbaarheid van de maatregelen alsmede de proportionaliteitstoets is afgewogen in de besluitvorming;

verzoekt de regering per direct uitvoering te geven aan die elementen uit bovengenoemde motie-Franken c.s. waar geen nadere studies voor nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Elissen


X Noot
1

I.v.m. een correctie in de verwijzing in de eerste overweging.

Naar boven