32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 153 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 november 2019

Op 24 september jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 4, item 9) heeft de Kamer een motie aangenomen van de Kamerleden Van der Molen en Middendorp (Kamerstuk 26 643, nr. 630). In de motie wordt gevraagd om «een gezaghebbend centraal meldpunt in te richten waar burgers/geregistreerden terecht kunnen voor het melden en oplossen van problemen met de basisregistraties». In de motie wordt de regering gevraagd om voor 1 december hierop te reageren.

De constatering in de motie dat burgers buiten hun schuld in de knel kunnen komen door onjuiste gegevens in basisregistraties, is herkenbaar. In het rapport «Grip op gegevens» van de Algemene Rekenkamer over het stelsel van basisregistraties wordt ook al aandacht gevraagd voor de schrijnende gevolgen die onjuiste gegevens kunnen hebben voor burgers. Daarom heb ik acties in gang gezet om in het stelsel van basisregistraties een kwaliteitsslag te maken.

Waar er sprake is van onjuiste gegevens moeten er effectieve procedures zijn om deze te corrigeren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de bronhouders en beheerders van de gegevens in de basisregistraties. Daarom heb ik in het plenair debat op 10 september jl. aangegeven prioriteit te geven aan het versterken van effectieve correctieprocedures. Burgers en ondernemers moeten onjuiste gegevens kunnen melden op de plek en bij de overheidsorganisatie waar ze die constateren.

Dit neemt niet weg dat er gevallen zijn waarin burgers of ondernemers niet de weg weten te vinden om hun gegevens te laten corrigeren. Ook kan er sprake zijn van onbedoelde gevolgen door onjuiste gegevens in meerdere basisregistraties die een burger of ondernemer niet zelf kan oplossen.

De motie heeft als strekking om een centraal meldpunt in te richten waar burgers/geregistreerden persoonlijk geholpen worden bij het corrigeren van onjuiste gegevens en waar het meldpunt een coördinerende, adviserende en begeleidende rol kan vervullen. Naar mijn mening zal een centraal meldpunt in combinatie met effectieve correctieprocedures een bijdrage leveren aan een responsieve overheid. Daarom zal ik uitvoering geven aan de motie. De inrichting van het meldpunt is inmiddels in voorbereiding.

In het algemeen overleg op 7 november jl. wees mevrouw Den Boer er op dat de Rekenkamer zich afvraagt of MijnOverheid het gezaghebbend meldpunt kan zijn dat fouten in basisregistraties gaat helpen oplossen. In het overleg heb ik aangegeven daar in deze brief op in te gaan.

Op dit moment kunnen mensen op MijnOverheid zien welke belangrijke persoonlijke gegevens de overheid over hen heeft geregistreerd. Voor correctie van deze gegevens verwijst MijnOverheid naar de gemeente of de basisregistratie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Correctie van gegevens via MijnOverheid is nu niet mogelijk. In de visiebrief Regie op Gegevens (Kamerstuk 32 761, nr. 147) heb ik aangegeven dat MijnOverheid verder zal worden uitgebreid met een correctiefunctionaliteit, die burgers direct leidt naar het bezwaar-, correctie- of wijzigingsproces van de betreffende registratiehouder. Het centraal meldpunt dat ik wil gaan inrichten, zal een aanvulling zijn op deze bestaande en toekomstige correctieprocessen, omdat het burgers zal helpen bij het corrigeren van onjuiste gegevens.

Bij de uitvoering van de motie zal ik onder andere gebruik maken van de resultaten van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor een correctiepunt basisregistraties. Dit onderzoek is op 11 september 2017 aan de Kamer aangeboden (Kamerstuk 32 761, nr. 114). In het onderzoek wordt een aantal functionaliteiten van een meldpunt onderscheiden en worden vijf scenario’s voor de inrichting beschreven. De geadviseerde functionaliteiten en het voorkeursscenario zijn voor mij uitgangspunten voor het in te stellen meldpunt.

Tevens zal ik bij de uitvoering waar mogelijk aansluiten bij de actielijnen die zijn benoemd in de kabinetsreactie op het rapport Regels en Ruimte van ABD TOP Consult.

Zoals ik reeds aangaf heb ik de voorbereiding van een centraal meldpunt ter hand genomen. Ik onderzoek of hierbij kan worden aangesloten bij een bestaand meldpunt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het Kadaster hebben bijvoorbeeld al meldpunten voor het corrigeren van gegevens die worden vastgelegd in de basisregistraties die zij beheren. Belangrijk is dat een bestaand meldpunt hulp kan bieden bij het corrigeren van onjuiste gegevens in het stelsel van basisregistraties als geheel. Door aan te sluiten op de bestaande meldpunten verwacht ik dat het centraal meldpunt snel en efficiënt aan de slag gaan. Zodra ik nadere afspraken heb gemaakt over de organisatie en werkwijze van het centraal meldpunt, zal ik uw Kamer hierover informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Naar boven