Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532670 nr. 92

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2014

Hierbij informeer ik u over de voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Op 18 november jl. heb ik met de Minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen gesproken over de PAS. Rijk en provincies hebben op dat moment geconstateerd dat er veel is bereikt wat betreft de acties die in september met elkaar zijn afgesproken en waarover ik uw Kamer op 2 oktober jl. informeerde (Kamerstuk 32 670, nr. 91). Veel van de afgesproken acties zijn afgerond en op het overige deel zijn grote stappen gezet.

Rijk en provincies hebben in het overleg overeenstemming bereikt dat het ontwerp Programma Aanpak Stikstof op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. Aansluitend zal ik het programma bij beide Kamers der Staten-Generaal voorhangen tegelijk met het ontwerp van de ministeriële regeling PAS.

Er is op 18 november besloten tot een zogenaamd «geclausuleerd go», dat wil zeggen dat de periode tot 10 januari 2015 wordt gebruikt om de laatste resterende knelpunten op te lossen en de daarvoor noodzakelijke acties uit te voeren. Het resultaat van deze gezamenlijke acties wordt in een Bestuurlijk Overleg op 19 december aanstaande met elkaar besproken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma