32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN DE GROOT

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er discussie is over de aard en herkomst van de stikstofdepositie (verkeer, industrie, landbouw) en over regionale verschillen in stikstofdepositie, mede gerelateerd aan de herkomst daarvan;

overwegende dat er behoefte is aan meer kennis over de relatie tussen veehouderij en volksgezondheid;

overwegende dat thans het landsdekkende meetnet bestaat uit een relatief klein aantal meetpunten;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie kan worden verfijnd, waarbij ook systematisch onderscheid wordt gemaakt naar depositie van stikstofoxiden (N0x) en gereduceerd stikstof (NHx), en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling EZ te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

De Groot

Naar boven