Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732670 nr. 117

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2017

Met deze brief informeer ik u over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die door het Rijk en de provincies gezamenlijk wordt voorbereid.

Partiële herziening PAS met leefgebieden

Het PAS heeft betrekking op 118 Natura 2000-gebieden met voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. In het rekenprogramma van het PAS, AERIUS, zijn van een aantal leefgebieden kaarten opgenomen. Bij de komende herziening worden deze aangevuld met de leefgebieden waarvan de kaarten pas recent beschikbaar zijn gekomen. Daarmee zal AERIUS een volledige weergave bevatten van alle voor stikstof gevoelige leefgebieden. Tegelijkertijd vindt een actualisatie plaats van de daaraan ten grondslag liggende ecologische onderbouwing in de gebiedsanalyses. Daarnaast worden de emissiefactoren geactualiseerd en wordt de lijst met prioritaire projecten gewijzigd. Er worden projecten aan de lijst toegevoegd waarvan is vastgesteld dat het toestemmingsbesluit wordt genomen in dit tijdvak van het programma (2015–2021). Met de herziening blijft het programma gebaseerd op de meest actuele inzichten. De terinzagelegging van de partiële herziening is van 14 juli t/m 7 september 2017.

Gevolgen voor toestemmingsbesluiten

Het is van belang dat zo spoedig mogelijk op een uniforme wijze rekening wordt gehouden met leefgebieden van soorten bij de berekening van de omvang van de stikstofdepositie en bij de toetsing op de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde depositie- en ontwikkelingsruimte. Daarom wordt vooruitlopend op de herziening van het programma de Regeling natuurbescherming gewijzigd voor wat betreft de versies van AERIUS Calculator en AERIUS Register en de prioritaire projectenlijst.

Zoals ik in het AO Landbouw en Visserijraad van 7 juni jl. heb gemeld, is in voorbereiding op de herziening een deel van de vergunningverlening sinds 19 mei jl. opgeschort. Ten behoeve van de ontwikkeling van de geactualiseerde versies zijn AERIUS Register en de meldingenmodule van AERIUS Calculator vanaf 21 juni jl. gesloten.

Inwerkingtreding van de wijziging van de regeling is voorzien per 1 september 2017. Er kunnen dan weer vergunningen worden verleend en via AERIUS Calculator meldingen worden gedaan. Hervatting van de vergunningverlening per 1 augustus bleek niet haalbaar te zijn.

Relatie tussen partiële herziening en uitspraak Raad van State

Per brief van 24 mei jl. (Kamerstuk 32 670, nr. 114) heb ik u geïnformeerd over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 17 mei jl. in onder andere enkele PAS pilotzaken. Zoals ik in die brief aangaf, worden de verbeteringen of aanvullingen van het programma die de Afdeling nodig acht, thans ter hand genomen. Daarbij wordt ook uitgewerkt op welke wijze en op welk moment deze zaken kunnen worden verwerkt in het PAS. De herziening die nu wordt voorbereid, staat los van de uitspraak van de Raad van State en is in ieder geval nodig.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam