Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632670 nr. 104

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2015

In het AO Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 9 september jl. heb ik aangegeven dat er op korte termijn duidelijkheid zal zijn over de invulling van de functie van verbindingsofficier PAS. Ik kan u nu berichten dat per 1 oktober 2015 de heer Meine Bruinsma is aangesteld als verbindingsofficier. Zijn e-mailadres wordt verbindingsofficier-pas@minez.nl. De heer Bruinsma was tot 1 juli jl. namens de provincies programmamanager PAS. Ook is hij directeur geweest van het Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000 en in die hoedanigheid was hij tevens voorzitter van het Platform Maatschappelijke Organisaties (PMO).

De verbindingsofficier heeft geen wettelijke of juridische status, is onafhankelijk en onpartijdig. De functie wordt tijdelijk ingesteld, in ieder geval voor 1 jaar en wordt ondersteund door het PAS-bureau. De verbindingsofficier is aanspreekpunt voor externe partijen bij problemen in de uitvoering van het PAS, in het bijzonder met betrekking tot vergunningverlening. De verbindingsofficier kan het bevoegd gezag adviseren bij klachten of problemen en proactief partijen bij elkaar roepen. In samenspraak met de externe partijen zal de invulling van de rol verder vorm krijgen.

Ik heb in het AO PAS van 9 september jl. ook toegezegd de vraag van het lid Lodders over de effecten van emissiebronnen in het buitenland schriftelijk te beantwoorden. Deze beantwoording zal ik u binnenkort doen toekomen, inclusief het door de Kamer gevraagde overzicht van de invulling van de toezeggingen uit het AO PAS van 1 april jl. (Kamerstuk 32 670, nr. 99)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma