32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 437 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2020

Op 29 juni 2018 heb ik uw Kamer het MKB-actieplan toegezonden1. Hierin heb ik een aantal concrete acties en maatregelen aangekondigd om het hele mkb te ondersteunen in de transitie naar een digitale en duurzame economie. Het gaat hierbij om acties en maatregelen voor menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, de toepassing van innovatie, internationale handel, regelgeving en fiscaliteit. Het is een breed palet van beleid en uitvoering door diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties, dat in het MKB-actieplan van het kabinet voor iedereen zichtbaar overzichtelijk wordt gepresenteerd.

In de zomer van 2019 heb ik u de eerste voortgangsrapportage2 toegestuurd. Met de bijgevoegde «Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2020 – Vernieuwend mkb heeft toekomst» laat ik zien wat er in het afgelopen jaar c.q. de afgelopen jaren door het kabinet in beleid en uitvoering is gedaan en bereikt om een goed klimaat te scheppen voor ondernemers3.

Hoofdstuk 1 is samenvattend en beschouwend van karakter, waarin onder andere op de impact van de coronacrisis op het mkb wordt ingegaan. Hoofdstuk 2 geeft een update van de resultaten, waarbij per thema ook de kabinetsaanpak van de coronacrisis voor ondernemers aan bod komt. Met het steun- en herstelplan van het kabinet is het vizier gericht op de toekomst. Dat geldt ook het mkb. Het adagium is: ondersteunen, herstellen en aanpassen aan de nieuwe realiteit. Vernieuwend mkb heeft toekomst. Daarbij past een overheid die meebeweegt.

De voortgangsrapportage MKB-actieplan laat zien dat we voor het mkb op alle fronten nu een sterke infrastructuur hebben staan van samenwerking, wet- en regelgeving en dienstverlening vanuit de overheid. Dat geeft mij het vertrouwen dat we samen met het mkb een weg uit de crisis weten te vinden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

«MKB-actieplan», Kamerstuk 32 637, nr. 316

X Noot
2

«Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2019 – Meer ruimte voor het mkb», Kamerstuk 32 637, nr. 379

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven