32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 379 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2019

Op 29 juni 2018 heb ik uw Kamer het MKB-actieplan toegezonden.1 Hierin heb ik een aantal concrete acties en maatregelen aangekondigd om het mkb te ondersteunen bij het aangaan van toekomstige uitdagingen. Het gaat hierbij om maatregelen op het gebied van menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, de toepassing van innovatie, internationale handel, regelgeving en fiscaliteit.

Met de bijgevoegde Voortgangsrapportage MKB-actieplan 20192 rapporteer ik over de resultaten en over de maatregelen en acties die voor het komende jaar op de rol staan. De voortgang van de acties van de MKB Samenwerkingsagenda 2018–2019, die ik samen met het MKB-actieplan aan uw Kamer heb gestuurd, worden in deze rapportage meegenomen.

Met de uitvoering van de maatregelen en acties is een goede start gemaakt. Daarbij is nauw samengewerkt met overheden, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties, en uiteraard met branches en ondernemers zelf. De conclusie die op basis van deze voortgangsrapportage getrokken kan worden, is dat «we» veel doen en ook extra doen. Daar ben ik trots op.

Er is nog genoeg te doen. Zo is voor de digitalisering van het mkb de ambitie om het aantal industriële ondernemers dat bereikt wordt via de Smart Industry Hubs fors te verhogen. En werken we in 2020 toe naar een landelijk netwerk van MKB Werkplaatsen om de digitalisering binnen specifieke sectoren verder aan te jagen, in samenwerking met branches en ondernemers.

In de voortgangsrapportage is een samenvatting opgenomen met de belangrijkste resultaten.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 32 637, nr. 316

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven