32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 316 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2018

In deze brief presenteer ik het MKB-actieplan. Daarmee geef ik invulling aan de motie Veldman c.s., Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 66. In deze motie wordt gevraagd om een plan van aanpak, met een ambitieus tijdspad, dat het mkb in staat stelt de vruchten te plukken van de Nederlandse economische groei. De Kamer vraagt daarbij aandacht voor de volgende kwesties: personeel, financiering, regelgeving, toepassing van innovatie en digitalisering, fiscaliteit en internationale handel. Ook vraagt de Kamer om adequate, overzichtelijke dienstverlening van de overheid. Deze kwesties sluiten aan op de thema’s die de ondernemers die ik in de afgelopen maanden gesproken heb als grootste uitdagingen noemden: menselijk kapitaal, financiering en digitalisering.

Naast oog voor innovatieve bedrijven, starters en groeiers, geef ik met dit MKB-actieplan extra aandacht aan het zogeheten «brede mkb», dat ook mee moet met de nieuwe, snelle ontwikkelingen zoals digitalisering. Vernieuwing en aanpassing is vooral een zaak van ondernemers zelf, maar ik ben ervan overtuigd dat de overheid dient mee te bewegen in haar regelgeving, dienstverlening, interventies en stimulerende acties voor het mkb. Het economische en maatschappelijke belang van het mkb is zo groot dat ook het brede mkb, het zogeheten peloton, een centrale plaats in dit actieplan verdient. Dit actieplan is onder andere gebaseerd op alle gesprekken die ik de afgelopen maanden gevoerd heb met ondernemers, kennisinstellingen, publiek-private samenwerkingsverbanden en (regionale) overheden.

Het MKB-actieplan is bijgevoegd1 bij deze brief, met een onderbouwing van de urgentie, de beleidsinzet van circa € 200 miljoen in vier jaar, en met acties per thema. De tweede bijlage bevat de Mkb-samenwerkingsagenda 2018–20192, waarin afspraken staan met de regio over samenwerking in ondersteuning van het (innovatieve) mkb en bijdragen aan de realisatie van acties in het MKB-actieplan en andere beleidstrajecten (o.a. Topsectoren, StartupDelta). Deze samenwerking is gericht op het creëren van samenhang en synergie tussen nationale en regionale activiteiten voor het mkb.

Dit kabinet heeft als motto «Vertrouwen in de toekomst» Met deze agenda geef ik invulling aan dit motto voor het mkb. Dit MKB-actieplan is het begin van structurele aandacht van de overheid voor het brede mkb. Mijn inzet is om bij regelgeving en beleidsuitvoering rekening te houden met kleinere ondernemers en het mkb als norm te zien. Ik wil op deze manier het hele mkb de aandacht geven die het verdient en bereiken dat in 2021 de aandacht voor het mkb in de volle breedte dieper verankerd is in Nederland. En we een bredere, steviger basis hebben om als Nederlandse economie robuust, wendbaar en concurrerend te zijn in een wereld die sterk verandert. Daarvoor maakt ik me sterk, samen met mijn collega’s in het kabinet.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven