Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832637 nr. 311

32 637 Bedrijfslevenbeleid

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 311 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2018

Graag informeer ik u over de stand van zaken rond het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

Het belang van telecommunicatie in onze maatschappij is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld1 – en zoals benoemd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat tijdens het dertigledendebat over de bescherming van bedrijven tegen overnames op donderdag 12 april jl. – wordt al langer nagedacht over de manier waarop publieke belangen zoals de openbare orde en nationale veiligheid beter geborgd kunnen worden bij overnames in de telecommunicatiesector.

In het regeerakkoord is opgenomen dat bedrijven uit vitale sectoren alleen met actieve goedkeuring van de overheid kunnen worden overgenomen – zo nodig onder voorwaarden – of beschermd zullen worden door het vastleggen van andere, juiste waarborgen. Ook uw Kamer heeft soortgelijke oproepen gedaan.

Ik verwijs hierbij naar de gewijzigde motie-Van den Berg c.s.2 en de gewijzigde motie-Graus.3 De telecomsector is een vitale sector en met dit wetsvoorstel wil ik uitvoering geven aan het regeerakkoord en tegemoet komen aan de wens van de Tweede Kamer.

Op grond van het wetsvoorstel krijgt de overheid de bevoegdheid om het houden of verkrijgen van overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verbieden indien deze zeggenschap leidt tot relevante invloed in de Nederlandse telecommunicatiesector en hierdoor de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kan komen.

Eerder is een conceptwetsvoorstel openbaar geconsulteerd. Na bestudering van de consultatiereacties en met inachtneming van het regeerakkoord heb ik – mede in overleg met betrokken collega’s van andere departementen – besloten om het wetsvoorstel zoals dat eerder is geconsulteerd, op een aantal punten aan te passen. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een meldplicht. Op grond van deze meldplicht is een partij die van plan is een Nederlands telecommunicatiebedrijf over te nemen en daardoor relevante invloed verkrijgt in de telecommunicatiesector zoals omschreven in het wetsvoorstel, verplicht dit voornemen voorafgaand aan de overname te melden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het kabinet heeft besloten om het wetsvoorstel voor advies aanhangig te maken bij de Raad van State. Ik verwacht het wetsvoorstel na de zomer 2018 bij uw Kamer in te dienen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstukken 30 821 en 24 095, nr. 34.

X Noot
2

Kamerstuk 29 826, nr. 84.

X Noot
3

Kamerstuk 34 775 XIII, nr. 116.