32 600 Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 11 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.1, vierde lid, komt de zinsnede «in een periode van achttien maanden voor meer dan twaalf maanden» te vervallen en wordt «de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.2» vervangen door: de maximale bezoldiging, bedoeld in artikel 2.2, vermeerderd met een bureauopslag van 20%.

II

In artikel 3.1, vijfde lid, komt de zinsnede «in een periode van achttien maanden voor meer dan twaalf maanden» te vervallen en wordt «vastgesteld bedrag» vervangen door: vastgesteld bedrag, vermeerderd met een bureauopslag van 20%.

Toelichting

Interim-managers en consultants worden onder het bezoldigingsmaximum gebracht, in de lijn met de door de Kamer aangenomen motie-De Pater (32 123 VII, nr. 49). Daarom schrapt dit amendement de uitzondering voor interim-managers en consultants die korter dan een jaar werkzaam zijn.

De bureauopslag wordt gesteld op 20%. Het voorliggende wetsvoorstel gaat uit van 130% van het ministersalaris inclusief pensioen. De motie-De Pater was evenwel gebaseerd op een ministersalaris exclusief pensioen, daarom kan de bureauopslag in dit amendement lager worden gesteld.

Koopmans

Naar boven