32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 49
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE PATER-VAN DER MEER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32

Voorgesteld 1 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de normering van topinkomens evenzeer dient te gelden voor consultants en interim-managers die worden ingehuurd door de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en zelfstandige bestuursorganen);

verzoekt de regering voor externe inhuur door rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen, voor die gevallen waar geen gebruik wordt gemaakt van mantelpartijen, een maximumuurtarief vast te stellen op basis van de inkomensnorm van € 181 000 per jaar, exclusief een bureaumarge van maximaal 30%, en de Kamer daarover te informeren;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de naleving van deze norm wordt verantwoord bij de jaarlijkse verantwoordingsrapportages van de ministers over externe inhuur, waarmee dit maximumuurtarief geïncorporeerd wordt in het sturingsinstrumentarium externe inhuur zoals eerder door de Kamer aangenomen;

verzoekt de regering voorts te bevorderen dat medeoverheden eenzelfde gedragslijn volgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-van der Meer

Naar boven