32 500 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011

Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2011

Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het vierde kwartaal van 2010. Zoals ik eerder 1 heb aangegeven volgt de rapportage Minder Hinder de rapportage Groot Onderhoud op welke u van mij ontvangen heeft in de periode 2006 t/m eerste kwartaal 2009. Met de rapportage Minder Hinder houd ik u op de hoogte van de resultaten die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van werkzaamheden te beperken.

In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

 • Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;

 • Flankerende maatregelen;

 • Beleving door weggebruikers;

 • Communicatie;

 • Planning werkzaamheden (bijlage).

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

In het vierde kwartaal van 2010 is 4,3 miljoen kilometerminuten aan filezwaarte geregistreerd. Dit is 7,6% meer dan in hetzelfde kwartaal in 2009. De filezwaarte door wegwerkzaamheden bedraagt 262 duizend kilometerminuten. Dit is 6,1% van het totaal en dat is vergelijkbaar met het vierde kwartaal van 2009. Het aandeel filezwaarte door werkzaamheden over geheel 2010 bedraagt 6,9% en blijft daarmee onder de met u Kamer afgesproken norm van 10%.

In het vierde kwartaal 2010 stonden de zwaarste files door wegwerkzaamheden op de:

 • A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Oudenrijn. De absolute filezwaarte bedroeg 22,8 duizend kmmin, wat 22,7% van de totale filezwaarte op dit traject is.

 • A50 van Oss naar Arnhem tussen Heteren en Rijnbrug. De absolute filezwaarte bedroeg 15,9 duizend kmmin, wat 39,4% van de totale filezwaarte op dit traject is.

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal

Flankerende maatregelen

Wanneer bij grootschalige werkzaamheden de kans op aanzienlijke hinder groot is, wordt aan automobilisten die reizen op het traject waar de wegwerkzaam-heden plaatsvinden een alternatief aangeboden.

In het vierde kwartaal van 2010 zijn bij de werkzaamheden op de A1 bij Diemen ongeveer 25 duizend vanAnaarBeter-kaartjes en zo’n 8 duizend buskaartjes ingezet. Bij werkzaamheden aan de A2 tussen Den Bosch en Utrecht en op de A65 nabij Tilburg werden in totaal zo’n 5 duizend kaartjes verkocht.

In het vierde kwartaal is ook begonnen met het aanbieden van gratis treinvervoer aan weggebruikers van de A28. In 2011 wordt er tussen Utrecht en Amersfoort een spitsstrook aangelegd. Inmiddels zijn zo’n 200 aanvragen binnen om tijdelijk gratis gebruik te kunnen maken van de trein.

Er zijn op dit moment geen trajecten waar Rijkswaterstaat weggebruikers een aanvraag tot een OV-alternatief weigert.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 elk kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uitvoert. Ook in het vierde kwartaal van 2010 is er een belevingsonderzoek gedaan.

De meerderheid van de weggebruikers (64%) is tevreden over de manier waarop de hinder door wegwerkzaamheden wordt beperkt. Deze tevredenheid wijkt niet significant af van het vorige kwartaal (63%).

De redenen voor ontevredenheid blijven hetzelfde:

 • Het te laat aangeven van werkzaamheden (10%);

 • Het aanpassen van de snelheid terwijl er niet gewerkt wordt (10%).

Communicatie

In het vierde kwartaal waren er ruim 854 duizend bezoekers op de vanAnaarBeter website. Dit zijn ruim 3 keer zoveel bezoekers als in hetzelfde kwartaal in 2009. In het derde kwartaal van 2010 kwamen er 591 duizend bezoekers. Deze stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een wijziging in de registratie waardoor een trendbreuk is opgetreden. De drukste dag was zaterdag 9 oktober met 19 881 bezoekers. Bij de landelijke informatielijn 0800–8002 zijn in het vierde kwartaal 5864 meldingen binnen gekomen met betrekking tot wegwerkzaamheden. Op twitter heeft @rijkswaterstaat inmiddels 4300 volgers

Op donderdag 30 september verscheen de landelijke advertentie met de grootste werkzaamheden in oktober én november. Nadien zijn er door het geringe aantal werkzaamheden geen advertenties geplaatst.

Komende periode

In 2011 wordt er volop gewerkt aan de weg. De omvang van het werkpakket is vergelijkbaar met 2010. Gedurende het hele jaar wordt er rondom Utrecht aan de weg gewerkt. Ernstige hinder wordt verwacht in het voorjaar op de A59 tussen knooppunt Hooipolder en Den Bosch en in de zomer door de afsluiting van de A20 bij Rotterdam.

De ontwikkeling van de hinder wordt scherp in de gaten gehouden en Rijkswaterstaat treft samen met de regionale partners en de NS de nodige maatregelen om de hinder te beperken.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage Planning werkzaamheden 4e kwartaal 2010

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2010:

 • A50 Valburg–Ewijk: Verbeteren stalen brugdek

 • A1 Watergraafsmeer–Muiderberg: Aanleg spitsstrook en onderhoud stalen brug

 • A2 tussen Den Bosch en Utrecht: Aanleg en onderhoud

 • A65 Den Bosch–Breda: Groot asfalt onderhoud

 • A59 Knooppunt Empel–Knooppunt Hooipolder: Groot asfalt onderhoud

 • A27 Hooipolder–Gorinchem: Groot asfalt onderhoud

 • A67 Leenderheide–Helden: Groot asfalt onderhoud

 • A58 ter hoogte van de Vlaketunnel

Door het slechte weer in het laatste kwartaal konden een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zullen nu gepland gaan worden in het eerste en tweede kwartaal van 2011

Trajecten waarop in het eerste kwartaal van 2011 gewerkt gaat worden

 • A50 Valburg–Ewijk: Verbeteren stalen brugdek

 • N33 Gieten–Stadskanaal: Vergroten veiligheid

 • A1 Watergraafsmeer–Muiderberg: Aanleg spitsstrook

 • A1 Bussum–Eemnes

 • A28 Utrecht–Amersfoort: Aanleg spitsstrook

 • A59 Knooppunt Empel–Knooppunt Hooipolder: Groot asfalt onderhoud

 • A27 Hooipolder–Gorinchem: Groot asfalt onderhoud

 • A12 Zoetermeer

 • A12 Utrecht–Veenendaal: Spoedaanpak

 • A2 Oudenrijn–Everdingen: Spoedaanpak

 • A2 ter hoogte van Utrecht: Aanleg by-pass landtunnel

 • A58 ter hoogte van de Vlaketunnel

 • A9 Alkmaar–Uitgeest: Spoedaanpak

Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:

 • A4 Burgerveen–Leiden, afgerond in 2014, verbreding snelweg

 • A12 Utrecht–Veenendaal, afgerond in 2014

Voor een overzicht van de projecten die in 2010 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen, treft u in bijlage 1 de standlijn per 31-12-2010 aan.2


X Noot
1

2009–2010, 32 123 A, nr. 4.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven