32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2009

Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het tweede kwartaal van 2009. Deze rapportage volgt de rapportage groot onderhoud op welke u van mij ontvangen heeft in de periode 2006 t/m 1ste kwartaal 2009. Aanleiding voor de rapportage groot onderhoud was de motie Van Hijum (TK, nr 30 300 A 26; begrotingsbehandeling Verkeer en Waterstaat op 7 december 2005) welke de regering opdroeg zich maximaal in te spannen om de overlast voor weggebruikers, als gevolg groot onderhoud aan het hoofdwegennet, tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden zoals bedoeld in de motie van Hijum zijn afgerond, het werk aan de weg gaat echter door. De komende jaren zullen er onder meer als gevolg van de spoedaanpak en reconstructiewerkzaamheden aan diverse stalen bruggen veelvuldig werkzaamheden aan de weg plaatsvinden. Mijn dienst Rijkswaterstaat zal alles op alles zetten om de hinder als gevolg van deze wegwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Met de rapportage Minder Hinder breng ik u periodiek op de hoogte van de resultaten die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van wegwerkzaamheden te beperken en in welke mate de weggebruiker tevreden is over de wijze waarop Rijkswaterstaat haar werkzaamheden uitvoert.

In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;

Planning werkzaamheden;

Flankerende maatregelen;

Beleving door weggebruikers;

Communicatie.

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

De filezwaarte in het tweede kwartaal van 2009 bedraagt 3,7 miljoen kilometerminuten. Dit is 17,6% minder dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Met 232 duizend kilometerminuten is de filezwaarte bij wegwerkzaamheden 3% hoger dan in het tweede kwartaal van 2008 (224 duizend kilometerminuten). Het aandeel van de filezwaarte dat veroorzaakt wordt door werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2009 bedraagt 6,4% (zie figuur). Vergeleken met de overeenkomstige periode in eerdere jaren is dit het hoogst waargenomen percentage. Belangrijkste oorzaak voor de toename is de daling van de totale filezwaarte.

De zwaarste files door werkzaamheden staan in het tweede kwartaal van 2009 op de A16 van Breda naar Antwerpen en op de A2 van Amsterdam naar ’s Hertogenbosch. De toplocaties zijn, de A16 voor de Belgische grens (37,3 duizend kilometerminuten), A2 Utrecht-Centrum (18,8 duizend kilometerminuten) en A2 Culemborg (18,1 duizend kilometerminuten). Andere locaties met relatief veel hinder zijn de A2 bij Kerkdriel en Everdingen, de A2 ’s Hertogenbosch richting Utrecht bij Rosmalen en de A1 naar Amsterdam bij Diemen.

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader van MIT, ZSM en Variabel Onderhoud.

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.

KST134787-1.png

Flankerende maatregelen

Bij grootschalige werkzaamheden, waar de kans op aanzienlijke hinder aanwezig is, wordt gezocht naar alternatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement. Hiermee wordt bereikt dat bij wegwerkzaamheden de filedruk vermindert doordat minder automobilisten de weg opgaan. Bovendien heeft de automobilist een keuzemogelijkheid.

Ook in het tweede kwartaal van 2009 is ingezet op het aanbieden van openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief als alternatief voor het reizen per auto. De weggebruiker kan zo op een aantrekkelijke manier zelf kiezen om gebruik te maken van een alternatief vervoermiddel of het risico te nemen om in de file terecht te komen. Dit komt neer op het aanbieden van gunstige mogelijkheden per trein, boot of bus. Met de vervoerders NS en Connexxion zijn afspraken gemaakt over de inzet van een zogenaamd vanAnaarBeter-kaartje, waarmee voor een aantrekkelijke prijs per openbaar vervoer langs de wegwerkzaamheden in de weekenden kan worden gereisd. Het vanAnaarBeter-kaartje is verkrijgbaar bij NS-automaten en in de bus. Dit OV-alternatief is dit kwartaal bij diverse projecten in het hele land ingezet. Ongeveer 3000 personen (stand 1 juni 2009) hebben het afgelopen kwartaal gebruik gemaakt van de vanAnaarBeter-kaartjes.

PeriodeRegioLocatieOV-maatregel
18/19 aprilDLBA73NS VAB kaartje Eindhoven–Roermond
9/10 meiDZLA58NS VAB kaartje Vlissingen–Roosendaal
16/17 meiDZHA27NS VAB kaartje Den Bosch–Utrecht NS VAB kaartje Breda–Rotterdam
13&20 juniDONA1NS VAB kaartje Hengelo–Almelo Syntus1 VAB kaartje Hengelo–Oldenzaal
13/14 en 20/21 juniDLBA73NS VAB kaartje Roermond–Heerlen/Roermond – Maastricht
20/21 juniDNHA1NS VAB kaartje Almere Oostvaarders–Weesp–Amsterdam Zuid-Schiphol–Hoofddorp NS VAB kaartje Almere Oostvaarders–Weesp–Diemen–Amsterdam Centraal2

Tabel: Inzet OV-maatregelen 2de kwartaal.

1 VAB kaartje door NS ook voor Syntus beschikbaar gemaakt.

2 Traject naar Hilversum niet opgenomen, vanwege buitendienststelling door Prorail.

A1 Muiderbrug

In de periode van februari tot en met juni 2009 is de Muiderbrug (A1) over het Amsterdam-Rijnkanaal gereconstrueerd (fase 1). Om de hinder zo veel mogelijk te beperken was er een uitgebreid pakket aan verkeers- en mobiliteitsmanagementmaatregelen samengesteld. Zuidaspas en Zuidoostpas: Werknemers van bedrijven in de gebieden Amsterdam Zuidoost, Diemen-Zuid, Amstel Business Park en Amsterdam Zuidas hebben een persoonlijk reisadvies op maat en pas ontvangen voor gratis openbaar vervoer of vanpool. De buslijnen vanuit ’t Gooi en Almere (en v.v.) hebben ontheffing gekregen voor het rijden op de vluchtstrook. Via tekstwagens is de weggebruiker op de A1 geïnformeerd over actuele reistijden met de auto en met de bus (reistijdthermometer).

Tijdens de weekenden is het vanAnaarBeter-kaartje ingezet.

E-werken: in het Smart Work Center (SWC) in Almere zijn naast kantoorfaciliteiten ook aanvullende functies zoals kinderopvang en een restaurant ingericht, met als doel om de woon-werk reis structureel te verkorten.

Het beoogde resultaat is om per dag 4 000 reizigers minder over de brug te laten rijden.

A2 Corridor

Om Utrecht tijdens de grootschalige werkzaamheden aan de A2 bereikbaar te houden wordt de A2 MinderHinder Pas ingezet en is er in samenwerking met de NS en ProRail een tijdelijk overstappunt bij Best ingericht.

A12 Gouda–Zoetermeer

Bij de werkzaamheden tussen Gouda en Zoetermeer wordt richting Den Haag spitsmijden toegepast. Het streven is om 1000 automobilisten uit de ochtendspits te halen. Deze mobiliteitsmaatregel is in november 2008 gestart en loopt tot december 2009.

Beleving door weggebruikers

Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 ieder kwartaal de mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat werken uitvoert. Ook in het tweede kwartaal van 2009 is er weer een belevingsonderzoek gedaan.

Een meerderheid van de weggebruikers is tevreden over de manier waarop de hinder door werkzaamheden wordt beperkt (64%). De tevredenheid hierover wijkt niet significant af van het 1e kwartaal in 2009 (61%). Wel is er een stijging van het aandeel weggebruikers dat meer last heeft van hinder door werkzaamheden(van 16% naar 20%), Het aandeel weggebruikers dat evenveel last heeft van de hinder door werkzaamhedenaandeel is gelijk gebleven (52%). De reden die hiervoor genoemd wordt, is de toename van plekken waar wegwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Opvallend is dat de grootste ergernis van de vorige kwartaalmeting, «blijven staan van borden als er niet gewerkt wordt», fors is afgenomen (van 32% naar 6%). Ook is het aantal weggebruikers dat ontevreden is sterk afgenomen en is de groep die niet tevreden/niet ontevreden toegenomen.

Communicatie

In het tweede kwartaal hebben 156 138 bezoekers de vanAnaarBeter website bezocht. De drukste dag was 19 juni met 4 405 bezoekers. Dit heeft met name te maken met de werkzaamheden aan de A1 Muiderbrug, waarvoor de A1 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juni werd afgesloten. Een tweede piek werd bereikt op 17 april: 4 066 bezoekers. Tijdens het weekend dat er op volgde werd er op vele plaatsen, waaronder de A2 bij Leenderheide, A7 bij Westerbroek maar ook A1 bij Apeldoorn, aan de weg gewerkt.

De eerste top tien advertentie van 2009 verscheen op donderdag 23 april en gaf een overzicht van de werkzaamheden eind april, begin mei. De tweede top 10 verscheen op 28 mei en informeerde over de grootste werkzaamheden van juni.

De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800–8002 kreeg het tweede kwartaal ruim 19 500 meldingen (telefoontjes, e-mail, via Postbus 51, etc). Circa 10 000 van deze meldingen hadden betrekking op Groot Onderhoud. De meeste meldingen hadden betrekking op wegwerkzaamheden op de A2 (16%) gevolgd door de A1 (12%), A12 (8%), A73 (7%) en A4 (6%).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

BIJLAGE

Planning werkzaamheden 2e kwartaal 2009 en standlijn per 29 juni 2009

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 2de kwartaal van 2009:

• A2 Zaltbommel–Maas, verbreding snelweg

• A1 Muiderbrug, werkzaamheden aan de brug, onder andere een 12-uurs afsluiting in de nacht van 20 op 21 juni.

• A73 Roertunnel en Swalmentunnel, afsluiting i.v.m. diverse werkzaamheden

• A12 Ede–Veenendaal, afronding aanleg spitsstrook

• A7 begin- en eindpunt Afsluitdijk, werkzaamheden spuisluizencomplex

• A7 knooppunt Julianadorp, reconstructie van de aansluitingen ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid

• A7 Ombouw zuidelijke ringweg Groningen

• Zeeland, N57, N59, N61 en A58 grootschalige asfalteringswerkzaamheden voor het verbeteren van de kwaliteit van de wegen

Belangrijkste werkzaamheden in het 3de kwartaal in 2009:

• A2 Zaltbommel–Maas, verbreding snelweg

• A2 knooppunt De Hogt, afsluiting verbindingsweg A2-A67 richting België i.v.m. reconstructie van het knooppunt van 16 t/m 21 juli

• A12 Nieuwegein–Kanaleneiland, onderhoud wegdek en stalenconstructie van de Galecopperbrug

• A6 Muiderzand–knooppunt Muiderberg, herstellen slijtlaag Hollandse brug

Trajecten waaraan permanent wordt gewerkt met hinder:

• A2 Ring Den Bosch tot september 2010, verbreding snelweg

• A2 Ring Eindhoven tot 2011, verbreding snelweg

• A2 Amsterdam–Utrecht tot maart 2012, verbreding snelweg

• A2 Knooppunt Everdingen–knooppunt Deil tot eind 2010, verbreding snelweg

• A2 Zaltbommel–Den Bosch tot juli 2010, verbreding snelweg

• A7 Ringweg Sneek tot juli 2010, ombouw tot dubbelbaans autoweg

• A12 Zoetermeer–knooppunt Gouwe tot april 2010, aanleg spitsstrook

Voor een overzicht van de projecten die in 2009 in voorbereiding, starten en/of eindigen treft u op de volgende pagina de standlijn per 29 juni 2009 aan.1


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven