32 463 Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2012

In uw brief van 5 juli 2012 verzoekt u om een feitelijk overzicht van de ontwikkeling van dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs van de afgelopen tien jaar en vraagt u daarbij om in dit overzicht ook aan te geven wanneer diagnose en behandeling van dyslexie en dyscalculie in het basispakket van de zorgverzekering zijn opgenomen. Mede namens mijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan ik u het volgende meedelen.

De ondersteuning van leerlingen met dyslexie of dyscalculie vindt plaats binnen het reguliere aanbod van de school en gegevens daarover worden niet geregistreerd. Juist om meer zicht te krijgen op de aantallen leerlingen met dyslexie en dyscalculie in het examenjaar van het voortgezet onderwijs heb ik in 2009 een quick scan laten uitvoeren. Het afgelopen examenjaar heeft een tweede meting plaatsgevonden. In de jaren daarvoor zijn geen metingen uitgevoerd. Daarom kan ik u de gevraagde gegevens over de afgelopen 10 jaar niet geven.

Per januari 2009 is de vergoeding van ernstige, enkelvoudige dyslexiezorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen te vallen. Dit betekent dat kinderen in het primair onderwijs in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar als daar sprake van is, aanspraak kunnen maken op vergoeding van diagnose en behandeling. Dit op basis van het voor deze doelgroep beschikbare protocol, dat door het College van Zorgverzekeringen (CVZ) is beoordeeld als effectief conform de stand der wetenschap. De regeling wordt stapsgewijs ingevoerd tot en met 2013. In 2009 kon aanspraak worden gemaakt op een vergoeding wanneer die zorg voor de negende verjaardag van het kind was gestart. Elk jaar wordt deze leeftijdsgrens met een jaar opgetrokken, totdat in 2013 de zorg wordt vergoed voor alle leerlingen in het primair onderwijs vanaf 7 jaar.

Uit de evaluatie van de regeling, die in maart 20121 aan uw Kamer is gezonden, blijkt dat er tot nu toe minder kinderen in de zorg zijn gekomen dan bij de raming vanuit is gegaan. De evaluatie had betrekking op de jaren 2009 tot en met 2011.

Diagnose en behandeling van dyscalculie maken geen deel uit van het basispakket.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

TK 29 689, nr. 382

Naar boven