29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 maart 2012

Vanaf 1 januari 2009 behoort de behandeling van ernstige dyslexie tot het verzekerd pakket. Om de uitwerking van de vergoedingsregeling voor ernstige, enkelvoudige dyslexie in de praktijk te evalueren, heb ik een onderzoek laten doen. Het eindrapport, uitgevoerd door Deloitte, bied ik u hierbij aan1.

In het onderzoek wordt een globaal beeld geschetst van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van geleverde dyslexiezorg. Daaruit blijkt dat er weliswaar een dynamisch speelveld is ontstaan, maar veel actoren moeten nog wennen aan hun nieuwe rol binnen het decentrale zorgstelsel. De vergoedingsregeling wordt door betrokken partijen ook op verschillende manieren uitgelegd. Daardoor raakt de inhoudelijke discussie in het veld over multidisciplinaire samenwerking en kwaliteit van zorg regelmatig ondergesneeuwd. Er zijn ook regionale verschillen in doorverwijzing geconstateerd; het is niet zonder meer duidelijk of de zorg niet in de nabije omgeving beschikbaar is, of dat scholen in sommige regio’s hun rol als toeleider tot dyslexiezorg niet goed vervullen.

In de komende periode is er nog een aantal acties op het gebied van dyslexiezorg voorzien. Ten eerste zal het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) in het voorjaar een onderzoek laten uitvoeren, via het Masterplan Dyslexie, naar de manier waarop scholen kinderen met leesproblemen ondersteunen. In dit onderzoek zal ook gekeken worden naar de bestaande werkwijze van scholen bij doorverwijzing vanwege ernstige, enkelvoudige dyslexie, welke maatregelen de school eventueel al getroffen heeft en welke acties verder nog nodig zijn om regionale verschillen in verwijzing aan te pakken (bijvoorbeeld betere voorlichting).

Daarnaast wil ik van mijn kant de betrokken veldpartijen aansporen om met een update van het protocol te komen. Nu uit het huidige evaluatieonderzoek blijkt dat doorontwikkeling noodzakelijk is, wil ik dat in dit protocol ook aandacht wordt besteed aan comorbiditeit. Van groot belang is dat betrokken partijen daarbij samenwerken aan verdere professionalisering van het zorgaanbod.

Een concreet voorstel vanuit het veld, als resultaat van hun onderlinge overleg, zie ik graag tegemoet. Voorwaarde hierbij is wel dat de toepassing van een herzien protocol moet passen binnen het beschikbare financiële kader.

Eveneens verwacht ik in het voorjaar van 2012 een deeladvies van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) (over gepast zorggebruik in de curatieve ggz) en voor het eind van dit jaar ook een definitief pakketadvies.

Uiteindelijk zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat de kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie tijdig de juiste zorg krijgen en dat de geleverde zorg hen helpt om hun plek te vinden in de samenleving.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven