32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

In het ordedebat van 28 juni jl. (Handelingen II 2011/12, nr. 102, Regeling van werkzaamheden) heeft het lid Gesthuizen gevraagd om opheldering over de gang van zaken rond de Gids proportionaliteit. Dit naar aanleiding van het bericht dat uw Kamer vorige week heeft ontvangen van de schrijfgroep van de Gids proportionaliteit dat zij haar naam niet langer aan de Gids wenst te verbinden. Met deze brief voldoe ik aan het verzoek van het lid Gesthuizen en ga ik in op de ontwikkelingen ten aanzien van de Gids proportionaliteit1 sinds de aanname van het amendement Schouten/Ziengs bij het wetsvoorstel Aanbestedingswet.

Uw Kamer heeft het amendement Schouten/Ziengs aangenomen dat een bepaling bevat tot aanwijzing van een richtsnoer waarin voorschriften zijn vervat met betrekking tot de wijze waarop uitvoering moet worden gegeven aan het proportionaliteitsbeginsel. Tevens is aangegeven dat hiertoe de Gids proportionaliteit moet worden aangewezen.

Zowel mondeling tijdens de behandeling van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer als bij brief d.d. 2 februari 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 440 nr. 64) heb ik aangegeven dat de Gids proportionaliteit naar aanleiding van dit amendement moet worden aangepast. Om de Gids hanteerbaar te maken, moeten in de Gids voorschriften uit de bestaande tekst worden gelicht, zodat aanbestedende diensten weten waar ze precies aan moeten voldoen. Ik heb daarbij aangegeven dat dit een redactionele/wettechnische slag zou zijn en geen inhoudelijke, waarbij de formuleringen van de Gids leidend zijn en uitgangspunt is dat deze enkel worden geconcretiseerd. In deze brief heb ik tevens aangegeven dat ik de schrijfgroep zou vragen om de benodigde slag te maken, om zo het brede draagvlak voor de Gids te behouden. De schrijfgroep was daartoe bereid.

De afgelopen maanden is door de schrijfgroep, in overleg met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gewerkt aan de aanpassingen die nodig zijn naar aanleiding van het amendement. Uit de tekst van de Gids proportionaliteit zijn voorschriften gelicht. Aangezien de Gids bij algemene maatregel van bestuur als richtsnoer wordt aangewezen, dienen de voorschriften in de Gids te voldoen aan de vereisten waaraan wetgeving dient te voldoen. Er is geprobeerd om samen met de schrijfgroep te komen tot voorschriften die voldoen aan de wetstechnische vereisten. In eerdergenoemde brief aan uw Kamer heb ik aangegeven dat het in deze redactionele slag nodig kon zijn formuleringen te concretiseren. Dit blijkt op een aantal punten inderdaad nodig om tot juridisch en wettechnisch correcte voorschriften te komen.

In eerste instantie konden een aantal aanpassingen niet op steun van de schrijfgroep rekenen. Dit heeft er toe geleid dat de schrijfgroep kenbaar heeft gemaakt dat zij haar naam niet langer aan de Gids proportionaliteit wenst te verbinden. Naar aanleiding van dit bericht heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met leden van de schrijfgroep, VNO-NCW, MKB-Nederland, de VNG en de NEVI. In dit overleg is een versie van de Gids proportionaliteit tot stand gekomen waar de schrijfgroep achter staat en dat tevens aan alle juridische en wetstechnische vereisten voldoet.

Deze versie van de Gids zal ik komende vrijdag, tezamen met de concept-algemene maatregel van bestuur in de ministerraad brengen. Na instemming van de ministerraad zal ik de concept-algemene maatregel van bestuur en de Gids proportionaliteit bij uw Kamer voorhangen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

De Gids proportionaliteit is aan de Kamer gezonden bij brief Kamerstuk 32 440, nr. 72.

Naar boven