32 440 Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ontvangen ter Griffie op 11 juli 2012.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 9 augustus 2012.

De algemene maatregel van bestuur is aan de Tweede Kamer overgelegd tot en met 8 augustus 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2012

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit). Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik naar de ontwerp-nota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in de artikelen 1.10, vijfde lid, 1.13, vijfde lid, en 1.16, vijfde lid, van het bij de Eerste Kamer aanhangige voorstel van Wet nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit bevat in de artikelen 10, eerste lid, en 11, eerste lid, een bepaling tot aanwijzing van richtsnoeren, als bedoeld in de artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid en 1.16, derde lid van het wetsvoorstel Aanbestedingswet 20... Die richtsnoeren zend ik u met het ontwerpbesluit toe2

Op grond van de aangehaalde artikelen geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Het ligt in de bedoeling de Aanbestedingswet 20.. en het Aanbestedingsbesluit met ingang van 1 januari 2013 in werking te laten treden.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Het Aanbestedingsreglement Werken 2012 en de Gids Proportionaliteit zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven