Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332439 nr. 21

32 439 Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd, en dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten

Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2013

Door uw Kamer is met algemene stemmen motie Van Dijk (Kamerstuk 32 439, nr. 16) aanvaard. In die motie wordt de regering verzocht, te onderzoeken in welke mate er sprake is van instellingen waar de eigen betalingen dusdanig hoog zijn dat cliënten minder dan de zak- en kleedgeldgrens overhouden en de Kamer hierover voor 1 juni 2013 te berichten.

Om te voldoen aan de motie zijn de gegevens met betrekking tot de desbetreffende cliënten bij de desbetreffende instellingen opgevraagd. Deze gegevens zijn nog niet ontvangen. Zodra ik die gegevens heb, zal ik laten uitzoeken wat er aan de hand is. Ik streef ernaar uw Kamer voor het zomerreces nader te informeren.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn