Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201332402 nr. B

32 402 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

B1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 16 april 2013

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 heeft naar aanleiding van de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 maart 2013 een brief gestuurd aan de minister op diezelfde dag.

De minister heeft op 15 april 2013 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffer van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W. de Boer

BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 28 maart 2013

De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in haar vergadering van 26 maart 2013 gesproken over uw brief van 19 maart 2013 (32 402, A) inzake de gevolgen van het opknippen van het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel cliëntenrechten zorg3 (Wcz). De commissie concludeert dat het voor haar, ondanks de technische briefing van 5 maart jongstleden en de hiervoor genoemde brief, op dit moment onvoldoende duidelijk is wat de consequenties zijn van de voor april aanstaande aangekondigde derde nota van wijziging Wcz.

De commissie heeft daarom het volgende besloten.

In verband met de (toekomstige) behandeling van bij de Kamers in procedure zijnde wetsvoorstellen die op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan het wetsvoorstel Wcz, maakt de commissie graag gebruik van uw aanbod4 voor de Kamer een document te verzorgen waarin de integrale wettekst van het te wijzigen wetsvoorstel Wcz (voorlopige werktitel: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is opgenomen. De commissie ziet dit document graag op korte termijn tegemoet en ontvangt, indien de verdere behandeling daartoe aanleiding geeft, ook graag (een) geactualiseerde versie(s) van bedoeld document.

In aansluiting hierop verzoekt de commissie u ten behoeve van de behandeling van de reeds bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen 33 2435 en 33 2536 documenten te mogen ontvangen, waarin u zo duidelijk mogelijk inzichtelijk maakt wat de (tekstuele) gevolgen zijn indien de door u geschetste terugvaloptie7 zich voordoet.

Gezien de onduidelijkheden rond de voorgenomen Wcz-opknipoperatie, ziet de commissie de gevraagde documenten als een noodzakelijk hulpmiddel bij de beoordeling en behandeling van de wetsvoorstellen.

Ten slotte heeft de commissie besloten in afwachting van de hierboven gevraagde documenten het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 33243, dat op 9 april 2013 plaats zou vinden, op te schorten tot een nader te bepalen datum.

De commissie ziet uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, T.M. Slagter-Roukema

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,.WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 april 2013

Met deze brief geef ik een reactie op uw schrijven van 28 maart, waarin u aangeeft dat het voor u nog onvoldoende duidelijk is wat de consequenties zijn van de derde nota van wijziging bij de Wcz (32 402).

Inmiddels heeft de Tweede Kamer de derde nota van wijziging bij wetsvoorstel 32 402 ontvangen en is duidelijk dat alle onderdelen behalve kwaliteit, klachten en geschillen uit het wetsvoorstel zijn geschrapt. Met de derde nota van wijziging is ook de titel van het wetsvoorstel gewijzigd in Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Zoals blijkt uit de tekst van de derde nota van wijziging heeft het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg dus geen gevolgen meer voor de wetsvoorstellen 33 243 en 33 253 die bij u voorliggen.

In uw brief van 28 maart maakt u kenbaar prijs te stellen op een drietal documenten. In de bijlage treft u aan:

  • 1.) Een integrale tekst van de Wcz8, met daarin verwerkt de wijzigingen die zijn aangebracht met de drie nota’s van wijziging. Dit wetsvoorstel heeft vanaf nu zoals gezegd de naam «Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg».

  • 2.) Een document betreffende wetsvoorstel 33 2439 (wetsvoorstel Kwaliteitsinstituut),

  • 3.) Een document betreffende wetsvoorstel 33 25310, (wetsvoorstel Continuïteit. Zorgspecifieke fusietoets en Opsplitsing)

In documenten 2 en 3 is op uw verzoek aangegeven welke bepalingen van deze beide wetsvoorstellen, als deze door uw kamer zullen zijn aanvaard, zullen komen te vervallen wanneer ook het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) tot wet wordt verheven. De bepalingen uit de wetsvoorstellen 33 243 en 33 253 die ingevolge de Wkkgz zullen vervallen, zullen in afwachting daarvan niet in werking treden.

Met deze informatie ontstaat naar ik hoop en verwacht voor uw Kamer het gewenste inzicht dat het uw Kamer mogelijk maakt de beide wetsvoorstellen 33 243 en 33 253 te beoordelen en de behandeling ervan ter hand te nemen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

De letter B heeft alleen betrekking op 32402

X Noot
2

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Dupuis (VVD) (vice-voorzitter), Linthorst (PvdA), Putters (PvdA), Slagter-Roukema (SP) (voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Reuten (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Martens (CDA), vac. (CDA), Scholten (D66), Backer (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Frijters-Klijnen (PVV), Van Dijk (PVV), De Grave (VVD), Bröcker (VVD), Beckers (VVD), Van Beek (PVV), Bruijn (VVD), Duivesteijn (PvdA)

X Noot
3

Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (32 402)

X Noot
4

EK 32 402, A, blz. 2

X Noot
5

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (33 243)

X Noot
6

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (33 253)

X Noot
7

EK 32 402, A, blz 2–3: De wetsvoorstellen 33 243 en 33 253 zijn zodanig opgezet dat rekening is gehouden met de mogelijkheid (terugvaloptie) dat zij eerder dan de Wcz tot stand zouden komen of dat de Wcz niet tot stand zou komen. Voor die situatie bevatten deze wetsvoorstellen bepalingen die erin voorzien dat de geregelde onderwerpen worden opgenomen in andere, bestaande wetten. Van deze wetsvoorstellen zullen slechts die artikelen in werking treden die voor de terugvaloptie van belang zijn.

X Noot
8

ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 148851.21.

X Noot
9

ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 148851.21.

X Noot
10

ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 148851.21.