32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2011

Bij brief van 28 september 2011 vraagt de vaste commissie voor EL&I mij:

  • 1. aan te geven hoe de aangenomen motie van de leden Ouwehand en Thieme (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 372, nr. 60 (gewijzigd)) uitgevoerd gaat worden;

  • 2. de planning en stand van zaken aan te geven betreffende het wetsvoorstel natuur;

  • 3. samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in te gaan op de ganzenproblematiek rond Schiphol.

Ad 1.

De gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme verzoekt de regering het verbod op vergassing van wilde dieren tot nader order te handhaven en daartoe de inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren op te schorten tot 1 januari 2012. Aan het verzoek tot opschorting van de inwerkingtreding van het besluit zal ik uitvoering geven.

Ad 2.

Een ontwerp van de Wet natuur wordt deze week voor consultatie aan het maatschappelijk veld voorgelegd. Na de consultatieronde wordt het wetsvoorstel om advies aan de Raad van State voorgelegd. Indiening van het voorstel bij de Tweede Kamer zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 plaatsvinden.

Ad 3.

Zoals toegezegd kom ik deze maand met een samenhangende notitie over de aanpak van de ganzenproblematiek. Hiervoor heb ik een inventarisatieonderzoek uitgezet bij Alterra waarin de verschillende beheersmogelijkheden worden beoordeeld. Ik zal in de notitie ook ingaan op de specifieke problematiek rond Schiphol. Mijn ambtgenoot van Infrastructuur en Milieu zal ik daarbij betrekken.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven