32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN KOOPMANS EN SNIJDER-HAZELHOFF

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de optimale inzet van driftreducerende spuittechnieken leidt tot een vermindering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater;

overwegende, dat de optimale inzet van driftreducerende spuittechnieken tevens leidt tot een vermindering van de emissie naar de lucht;

verzoekt de regering de driftreducerende spuittechnieken langs watergangen als mogelijkheid te introduceren via het Activiteitenbesluit en via gebruiksvoorschriften, zodat geïnvesteerd wordt in optimalisatie van driftreducerende technieken en verplichte teeltvrije zones niet nodig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Naar boven