Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932317 nr. 561

32 317 JBZ-Raad

Nr. 561 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juni 2019

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft in haar procedurevergadering van 5 juni jl. besloten de Kamer voor te stellen conform de Procedureregeling parlementaire instemming Verdrag van Lissabon («JBZ-procedure») in te stemmen met het EU-ontwerpvoorstel vermeld in de brieven van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 4 juni 2019 met Kamerstuk 32 317, nr. 559 en d.d. 12 juni 2019 met Kamerstuk 32 317, nr. 560.

Het betreft het volgende EU-voorstel:

Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering – herschikking.

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid stelt voor het voorstel ter besluitvorming aan de Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de commissie, Van Meenen

De waarnemend-griffier van de commissie, Tielens-Tripels