Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932317 nr. 559

32 317 JBZ-Raad

Nr. 559 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2019

Bij brief van 28 november 2018 (Kamerstuk 30 072, nr. 38) heb ik u geïnformeerd over de inhoud en het verloop van de onderhandelingen over de herziening van de Verordening Brussel II-bis, in aanloop naar het politieke akkoord over de inhoud van de herziening van de verordening in de JBZ-Raad van 7 december 2018. Hierover is met Uw Kamer gesproken tijdens het Algemeen Overleg van 5 december 2018 ter voorbereiding op de JBZ-Raad (Kamerstuk 32 317, nr. 536).

Op 14 maart 2019 heeft het Europees parlement na haar eerste opinie van 18 januari 2018 (P8_TA(2018)0017) een tweede opinie uitgebracht over de herziening, waarbij het instemming betuigt met de tekst zoals die door de Raad is vastgesteld (Zie: P8_TA(2019)0206).

Op 3 april 2019 is op ambassadeursniveau (in Coreper) overeenstemming bereikt over de teksten van de formulieren en overwegingen bij de herziene verordening.

Op 24 mei 2019 is de finale tekst van de herziening van verordening Brussel II-bis gepubliceerd (beschikbaar voor beide kamers via delegates portal: zie document ST 8214 2019 INIT).

De finale tekst zal op 12 juni openbaar worden gemaakt. Besluitvorming in de Raad is voorzien op 18 juni of uiterlijk 25 juni 2019. Gelet op de werkafspraken zoals die zijn gemaakt met zowel de Eerste als de Tweede Kamer (Kamerstuk 32 317, nr. 465) leg ik het herzieningsvoorstel aan u voor. Met het oog op het besluitvormingsproces in Brussel verzoek ik u vóór 17 juni of uiterlijk vóór 24 juni expliciet in te stemmen met de medewerking van de regering aan de totstandkoming van de herziening van Verordening Brussel II-bis.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker