Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532011 nr. 45

32 011 Tabaksbeleid

Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 8 juli 2015.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 25 augustus 2015.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder inwerking treden dan op 26 augustus 2015.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2015

Hierbij zend ik u het Besluit houdende vervanging bijlage Tabakswet van 18 juni 2015 dat op 30 juni 2015 in het Staatsblad is geplaatst (Stb. 2015, nr. 252)1. De datum van inwerkingtreding van het besluit wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van artikel 11c, derde lid, van de Tabakswet. Hierin is bepaald dat een algemene maatregel van bestuur waarmee de bijlage bij de Tabakswet wordt gewijzigd, niet eerder in werking treedt dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.

Het besluit strekt ertoe de bijlage bij de Tabakswet waarin de boetebedragen neergelegd zijn, te vervangen door een nieuwe bijlage. Daarbij zijn de boetebedragen die gelden voor de overtreding van de leeftijdsgrens voor de verstrekking van tabaksproducten gelijkgetrokken met de op grond van de Drank- en Horecawet geldende boetebedragen voor overtreding van de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcoholhoudende drank. Verder is met dit besluit de indeling van de boetecategorieën enigszins gewijzigd en is de aanduiding van de artikelen die met een bestuurlijke boete worden gesanctioneerd ter verhoging van de duidelijkheid en leesbaarheid op een kortere wijze weergegeven.

Met dit besluit geef ik invulling aan mijn eerder aan uw Kamer gedane toezegging (Handelingen II, 2013/14, nr. 8, item 6, blz. 9).

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 november 2015.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl