31 934 Douane

Nr. 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2020

Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de reactie op schriftelijke vragen van de Vaste Commissie Financiën van 20 december 2019 over het onderzoek «Als de prooi de jager pakt» (Kamerstuk 31 934, nr. 30) naar aanleiding van de kabinetsreactie van 20 november 2019 over «de gang van zaken van onderzoeken naar corruptie bij de Douane» (Kamerstuk 31 934, nr. 26).

Tevens heeft de Vaste Commissie Financiën in de procedurevergadering van 5 december 2019 en 7 februari 2020 verzocht om het conceptrapport «Als de prooi de jager pakt» te ontvangen. Dit betrof een onderzoek in opdracht van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO, voorheen bekend als Politie & Wetenschap) van de Politieonderwijsraad. In de kabinetsreactie van 20 november 2019 heeft mijn voorganger toegelicht dat de onderzoekers na overleg met de voorzitter van de begeleidingscommissie en het bureau van de CKO hebben besloten om geen rapport met onderzoeksresultaten te publiceren.

Ik heb begrip voor het gerechtvaardigde belang van de betrokken onderzoekers om geen stukken van hun hand in de openbaarheid te brengen, wanneer zij die stukken vanuit wetenschappelijk perspectief niet geschikt voor publicatie achten. Ik heb daarom contact gezocht met de voorzitter van de begeleidingscommissie om te bespreken op welke wijze het onderzoek alsnog tot een publiceerbaar eindresultaat zou kunnen worden gebracht1. Helaas heeft dit niets opgeleverd.

Tegelijkertijd hecht uw Kamer met mij een groot belang aan het doorlopend verbeteren van het integriteitsbeleid van de Douane en vraagt uw Kamer daarom om over het conceptrapport te kunnen beschikken. Om aan het verzoek van uw Kamer te voldoen en tegelijkertijd de gerechtvaardigde belangen van de onderzoekers zo veel mogelijk te respecteren, zal ik de bij het Ministerie van Financiën laatst beschikbare versie van het conceptrapport (de versie van februari 2019) vertrouwelijk ter inzage geven aan uw Kamer vanaf 11 juni tot aan 9 juli 20202.

Ik betreur dat het onderzoek «Als de prooi de jager pakt» op dit moment nog niet heeft geleid tot wetenschappelijk gevalideerde resultaten die wij ten volle kunnen benutten voor het verbeteren van het integriteitbeleid van de Douane.

Op dit moment gaan we na op welke wijze we aanvullend onafhankelijk onderzoek kunnen laten doen naar de diverse ervaringen met en signalen over mogelijke corruptie bij de Douane en naar de mogelijkheden om de bescherming tegen corruptie verder te versterken. We verwachten het onderzoek voor deze zomer opgestart te hebben. Wij zullen de onderzoekers vragen om tussenrapportages op te leveren zodat de Douane waar mogelijk, al tijdens dat onderzoek maatregelen gericht op verdere bescherming kan treffen. Wij verwachten dat de eerste tussenrapportage eind 1e kwartaal 2021 kan worden opgeleverd.

In de tussentijd werkt de Douane aan versterking van de screening. Hierover informeren we uw Kamer medio 2020.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven