Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631839 nr. 511

31 839 Jeugdzorg

Nr. 511 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2016

Hierbij bied ik u mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, een concept aan van de regeling houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen1. Hiermee doe ik mijn toezegging tijdens het plenaire debat op 5 april jongstleden (Handelingen II 2015/16, nr. 73, item 28) over het wetvoorstel Verzamelwet VWS 2016 (Kamerstuk 34 191) gestand, om deze ministeriële regeling in april aan U toe te zenden. Deze regeling zal de tijdelijke ministeriële regeling over dit onderwerp vervangen, die 6 augustus 2015 in het Staatsblad is gepubliceerd2 (Stcrt. 2015, nr. 24278).

Deze regeling regelt de persoonsgegevens die ten hoogste door aanbieder van jeugdhulp bij de declaratie aan gemeenten mogen worden vermeld voor geleverde diensten in het kader van de Jeugdwet. De geformuleerde regels middelen enerzijds het belang van de bescherming van de privacy van cliënten en anderzijds het belang van gemeenten om te kunnen vaststellen of de gefactureerde hulp die door hen wordt betaald met publieke middelen, wel kan worden verantwoord. Daarnaast bevat de regeling bepalingen die bij materiële controle en fraudebestrijding in acht moeten worden genomen.

Ten behoeve van het opstellen van deze ministeriële regeling is uitgebreid overleg gevoerd met cliëntenorganisaties, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Bij het maken van keuzes waren de wensen van deze partijen soms wel en soms niet verenigbaar. Om hen en bovendien ook anderen in de gelegenheid te stellen ook op bestuurlijk niveau hun inbreng op deze ministeriële regeling te laten leveren, wordt iedereen nog in de gelegenheid gesteld te reageren via een internet consultatie.

Ik ga in deze brief niet in op de inhoudelijke inbreng van de diverse partijen maar doe dat na de internet consultatie.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 augustus 2015, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die aanbieders van jeugdhulp of preventie alsmede gecertificeerde instellingen bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen.