31 839 Jeugdzorg

Nr. 289 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2013

Bij brief van 1 maart 2013 verzocht de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij om de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over de wijze waarop ik de door de Kamer aangenomen motie Ypma/ Bergkamp over de professionalisering in de jeugdzorg (Kamerstuk 33 400 XVI/33 400 VI, nr. 32) ga uitvoeren.

In een paar stappen wil ik uitvoering geven aan de aangenomen motie. Zoals vermeld in de brief aan de Kamer van 21 december 2012 (Kamerstuk 33 435, nr. 3, p. 6) over seksueel misbruik in de jeugdzorg, voert het NJI een inventarisatie uit naar de aandacht die opleidingen besteden aan kindermishandeling en huiselijk geweld. De inventarisatie betreft de MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zijn gericht op maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs. Het NJI betrekt hierin naar aanleiding van de motie Ypma ook de aandacht die deze opleidingen besteden aan de normale en afwijkende seksuele ontwikkeling en de problematiek van seksueel misbruik.

Deze inventarisatie zal daarna besproken worden met betreffende sectoren en opleidingen om verbeteringen door te voeren in de basisopleidingen en in de permanente educatie van professionals onder andere op de in de motie genoemde terreinen.

Met deze stappen wordt invulling gegeven aan bovenvermelde motie Ypma/Bergkamp.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven