Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 477

31 765 Kwaliteit van zorg

34 104 Langdurige zorg

Nr. 477 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2020

In de brief van 18 oktober Langer thuis – Wonen en Zorg hebben wij u geïnformeerd over onze aanpak rond huisvesting voor ouderen.1 Daarbij hebben wij u het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg aangekondigd. Hierbij sturen wij u dit plan toe, dat vandaag wordt gepresenteerd.

De VNG, Actiz, Aedes en de Ministeries van BZK en VWS zijn gezamenlijk de Taskforce Wonen en Zorg gestart om het aanpakken van de lokale woonopgave voor zelfstandig wonende ouderen kracht bij te zetten. De Taskforce bestaat uit twee wethouders, twee corporatiebestuurders, twee zorgbestuurders en twee vertegenwoordigers van het Rijk (VWS en BZK) en staat onder voorzitterschap van wethouder Hans Adriani.

De Taskforce gaat de komende jaren beweging organiseren in het hele land: stimuleren dat overal gemeenten, corporaties en zorgorganisaties met elkaar afspraken gaan maken over de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Deze ambitie sluit goed aan bij de aanbevelingen van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, waarover uw Kamer op 15 januari jl. is geïnformeerd (Kamerstukken 31 765 en 34 104, nr. 475). De Taskforce wil dat:

  • 1. eind 2020 in alle gemeenten een concrete analyse is gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte, dat deze analyse wordt vertaald in ambities en keuzes, en wordt vastgelegd in een woonzorgvisie.

  • 2. in 2021 in alle gemeenten prestatieafspraken worden gemaakt over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering te komen van concrete plannen.

  • 3. in de komende jaren in alle gemeenten projecten in uitvoering gebracht worden die inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Om gemeenten te helpen deze visies, opgaven en plannen te realiseren is reeds het ondersteuningsteam Wonen en Zorg beschikbaar. Het Rijk geeft een extra impuls om het maken van deze plannen te versnellen. Daartoe stellen we 3 miljoen euro extra beschikbaar voor advies en procesbegeleiding voor gemeenten die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning op locatie om bijvoorbeeld partijen bijeen te brengen, een heldere visie te helpen opstellen of een concreet plan uit te werken. Ook biedt het Rijk ondersteuning met data over het aanbod, Kennis- en innovatieprogramma’s en een concrete handreiking vanuit Platform31.

Daarnaast geeft het Rijk de woningmarkt een stimulans door 1 miljard euro beschikbaar te stellen voor het bouwen van betaalbare woningen (sociale huur, middenhuur en goedkope koopwoningen) in een kwalitatief goede leefomgeving voor starters en mensen met een middeninkomen. Ook is een heffingsvermindering voor nieuwbouw in de verhuurderheffing aangekondigd. De bouw van huizen voor ouderen kan van beide maatregelen meeprofiteren, mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Tot slot is op 1 april 2019 de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van start gegaan. Hiermee worden kleinschalige geclusterde wooninitiatieven ondersteund bij de financiering. Dit voorjaar zal de stimuleringsregeling Wonen en Zorg worden aangepast zodat de toegankelijkheid wordt vergroot en meer initiatieven in aanmerking komen.

Uw Kamer wordt op de hoogte gehouden over de voortgang van de werkzaamheden via de voortgangsrapportages over het Programma Langer Thuis.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 31 765, nr. 454