31 765 Kwaliteit van zorg

34 104 Langdurige zorg

Nr. 407 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2019

Op 2 november 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat de heer L.A.M. (Leon) van Halder door het kabinet was benoemd als voorzitter van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (TZTO) (Kamerstukken 31 765 en 34 104, nr. 348). Met droefheid heb ik kennisgenomen van het overlijden van de heer Van Halder op 27 maart jongstleden. Enkele weken eerder had de heer Van Halder reeds aangegeven vanwege zijn gezondheid al zijn werkzaamheden te moeten neerleggen. Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Ik kan u meedelen dat ik de heer W.J. (Wouter) Bos bereid heb gevonden deze taak op zich te nemen. De heer Bos is sinds 1 april begonnen met zijn werkzaamheden als voorzitter en wordt door mij (terugwerkend) met ingang van die datum benoemd. Het besluit hiertoe wordt zeer binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

Bij de start van de werkzaamheden van de commissie heb ik het Sociaal Cultureel Planbureau gevraagd een beeld te schetsen van hoe de zorg thuis voor 75-plussers er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor die zorg. Mede op basis van dit rapport zal de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen adviseren over wat nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Bijgaand treft u het rapport van het SCP1. Ik stel het rapport nu in handen van de commissie, zodat zij dit bij hun verdere werkzaamheden kunnen betrekken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven