Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931765 nr. 348

31 765 Kwaliteit van zorg

34 104 Langdurige zorg

Nr. 348 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2018

Op 18 juni jongstleden informeerde ik u over het programma «Langer thuis» (Kamerstukken 31 765 en 34 104, nr. 326). Dit programma bevordert dat zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

Het kabinet stimuleert met dit programma goede zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen binnen de huidige stelsels. Trends als de vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename van het aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen kunnen ook vragen oproepen over de inrichting van de stelsels. Het kabinet stelt daarom een commissie in, die advies zal uitbrengen over wat nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden, rekening houdend met demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Uitgangspunt van de commissie is de motie Bergkamp c.s. (Kamerstuk 34 775 XVI, nr. 116).

De commissie zal de volgende vragen beantwoorden:

  • a. Hoe ziet de zorg thuis voor ouderen er nu uit?

  • b. Welke trends en ontwikkelingen hebben gevolgen voor de zorg voor ouderen thuis?

  • c. Wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor de zorg thuis in 2030?

  • d. Wat betekent dit voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg – gegeven deze trends – in 2030?

  • e. Wat betekent dat voor de inrichting van de stelsels?

De commissie is ook gevraagd aandacht te besteden aan de gevolgen van de overgangen tussen stelsels en bijvoorbeeld een lange termijn oplossing voor te stellen voor de zorgval bij de overgang van Wmo/Zvw naar Wlz.

De commissie staat onder voorzitterschap van de heer L.A.H. van Halder. Het kabinet verzoekt de commissie uiterlijk eind 2019 advies uit te brengen.

Het instellingsbesluit en benoemingsbesluit treft u bijgaand aan1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl