Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231757 nr. 46

31 757 Stedenbeleid vanaf 2010

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2012

Hierbij doe ik u de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 toekomen1. Deze voortgangsrapportage is opgesteld door Rijk, VNG en IPO. De besturen van VNG en IPO hebben ingestemd met de voortgangsrapportage.

Met de voortgangsrapportage geeft het kabinet invulling aan de moties van de leden De Boer c.s (Tweede Kamer, 2011–2012, 31 757, nr. 35), Van Bochove en Lucassen (Tweede Kamer 2011–2012, 31 757, nr. 34).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.