Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231757 nr. 34

31 757 Stedenbeleid vanaf 2010

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN LUCASSEN

Voorgesteld 19 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de experimenteerruimte slechts lijkt ingezet te worden op de gebieden die op dit moment worden geconfronteerd met bevolkingsdaling;

constaterende, dat op enkele beleidsterreinen zoals onderwijs, zorg en volkshuisvesting juist ook door de anticipeergebieden nu al ingezet moet worden, aangezien de ontgroening eerder plaatsvindt dan de daling en het voorzieningenniveau aangepast moet worden aan de (verwachte) kwantitatieve vraag;

constaterende, dat er concreet een vraag ligt om te kunnen anticiperen op de dalende vraag naar opleidingen in het vmbo en het mbo, aangezien het leerlingenaantal in het primair onderwijs reeds daalt;

overwegende, dat het wenselijk is dat de experimenten niet voorbehouden blijven aan krimpgebieden maar dat ook anticipeergebieden (zoals de Achterhoek, Twente, Oost-Drenthe en het Groene Hart) gebruik kunnen maken van de ruimte;

verzoekt de regering binnen de bestaande financiële kaders experimenteerartikelen open te stellen voor regio's die de komende jaren te maken krijgen met een bevolkingsdaling (de zogenaamde anticipeergebieden),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

Lucassen