Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531710 nr. 33

31 710 Deltaprogramma

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2014

Elk jaar wordt u met Prinsjesdag door het kabinet geïnformeerd over de voortgang binnen het deltaprogramma, dat als doel heeft om Nederland nu en in de toekomst tegen hoog water te beschermen en de zoetwatervoorziening op orde te houden.

Als bijstuk bij de begroting heeft u inmiddels het Deltaprogramma 2015 (DP2015) ontvangen (Kamerstuk 34 000 J, nr. 4). Hierin treft u de oogst aan van de samenwerking van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze partijen hebben de afgelopen vier jaar onder regie van de deltacommissaris gewerkt aan voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. De deltabeslissingen vormen een kader voor het werk aan onze delta en de gebiedsgerichte voorkeursstrategieën vormen een kompas voor het uitvoeren van maatregelen tot 2050.

Het kabinet heeft de voorstellen omarmd en daarmee groen licht gegeven voor een nieuw waterveiligheidsbeleid waarmee we ons land nog beter kunnen beschermen, voor een nieuwe aanpak om te komen tot een duurzame zoetwatervoorziening en voor een ambitie om in 2050 Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. In DP2015 zijn ook maatregelen opgenomen om een betekenisvolle start te maken met de uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Het kabinet wil hiermee zorgen dat we een ramp voorblijven, dat we beter voorbereid zijn voor als het ondanks alles toch mis gaat en dat we de sterke economische positie die zoetwater ons land biedt behouden en versterken. Zo behoudt Nederland een aantrekkelijke werk- en leefomgeving, ook in de toekomst.

Op 15 januari jl. heb ik u gemeld dat het rijksbeleid dat voortvloeit uit DP2015 beleidsmatig zal worden verankerd via een tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan (Kamerstuk 31 710, nr. 30). Dit biedt een goede basis voor een voortvarende uitwerking van de benodigde beleidsinstrumenten en voor de uitvoering van plannen waar het Rijk (mede) voor aan de lat staat.

Voor de tussentijdse wijziging is een ontwerpplan gemaakt dat ik u mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken hierbij aanbied1. Dit ontwerpplan wordt van 17 september tot en met 28 oktober ter inzage gelegd, samen met een hiervoor opgesteld planMER.

Ik streef ernaar om uw Kamer eind november te informeren over de Nota van Antwoord op de zienswijzen op het ontwerpplan. De planning is voorts om de tussentijdse wijziging voor 22 december vast te stellen, zodat op die datum het ontwerp van het nieuwe integrale Tweede Nationaal Waterplan conform de Waterwet de inspraak in kan gaan.

Op Prinsjesdag heb ik samen met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een Bestuursovereenkomst Deltaprogramma getekend, waarin nog eens extra wordt bekrachtigd dat alle overheden de voorstellen in DP2015 ondersteunen en dat de koepels zullen bevorderen dat hun leden de voorstellen ook in hun eigen beleidsplannen verankeren. Dit is noodzakelijk voor een effectieve uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën en essentieel voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van ons land.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl